Suppliers


Spin Master International B.V. - Slovakia
Štandardné nákupné podmienky pre nákupné objednávky

Každá nákupná objednávka tovaru a/alebo služieb vykonaná kupujúcim podlieha týmto štandardným nákupným podmienkam a podmienkam príslušnej nákupnej objednávky a je podmienená súhlasom dodávateľa s týmito podmienkami. Prijatie nákupnej objednávky, dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb sa bude považovať za súhlas dodávateľa s týmito podmienkami.

 1. Vymedzenia pojmov. V týchto štandardných nákupných podmienkach sa používajú tieto pojmy:
  1. Pod pojmom „pridružená spoločnosť“ sa rozumie akákoľvek spoločnosť alebo iná osoba alebo subjekt, ktorý priamo alebo nepriamo prostredníctvom jedného alebo viacerých sprostredkovateľov kontroluje alebo je pod kontrolou uvedenej osoby alebo je pod spoločnou kontrolou.
  2. Význam pojmu „prijatie“ je vysvetlený v odseku 4.a.
  3. Pod pojmom „dohoda“ sa rozumie táto dohoda medzi dodávateľom a kupujúcim o nákupe a predaji tovaru a/alebo služieb.
  4. Pod pojmom „kupujúci“ sa rozumie spoločnosť Spin Master International BV alebo jedna z jej pridružených spoločností uvedených na nákupnej objednávke.
  5. Význam pojmu „dôverné informácie“ je vysvetlený v odseku 12.
  6. Pod pojmom „výstup“ sa rozumie akýkoľvek výstup alebo iný produkt alebo výsledok služieb uvedených v objednávke a všetky súvisiace materiály, údaje, dokumentácia, a zahŕňa akékoľvek práva duševného vlastníctva vyvinuté dodávateľom na základe tejto objednávky.
  7. Pod pojmom „dátum dodania“ sa rozumie dátum dodania tovaru a/alebo poskytnutia služieb podľa nákupnej objednávky.
  8. Pod pojmom „miesto dodania“ sa rozumie miesto, ktoré kupujúci uvedie v objednávke ako miesto dodania tovaru a/alebo poskytnutia služieb, alebo iné miesto či oblasť dodania písomne určená kupujúcim.
  9. Pod pojmom „tovar“ sa rozumie tovar, ktorý má dodávateľ dodať na základe objednávky a zahŕňa všetky materiály, komponenty, balenie a označovanie takéhoto tovaru.
  10. Pod pojmom „práva duševného vlastníctva“ sa rozumejú všetky práva duševného a priemyselného vlastníctva a práva podobnej povahy vrátane všetkých práv k a z patentov vrátane všetkých udelených patentov a podaných prihlášok a patentov, ktoré môžu byť na ich základe udelené (vrátane rozdelenia, opätovného podania alebo udelenia, opätovného preskúmania, pokračovania a čiastočného pokračovania); ochranných známok; autorských práv; práv priemyselného dizajnu; práv týkajúcich sa obchodného tajomstva a dôverných informácií; práv na propagáciu; osobnostných práv; morálnych práv a iných práv duševného vlastníctva bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú registrované, a všetky prihlášky, registrácie, obnovy a predĺženia vzťahujúce sa na uvedené práva.
  11. Pod pojmom „(nákupná) objednávka“ sa rozumie nákupná objednávka medzi kupujúcim a dodávateľom na nákup a predaj tovaru a/alebo služieb, ku ktorej sú priložené a zahrnuté tieto štandardné nákupné podmienky.
  12. Pod pojmom „služby“ sa rozumejú akékoľvek služby, ktoré má dodávateľ poskytnúť kupujúcemu na základe nákupnej objednávky.
  13. Pod pojmom „špecifikácie“ sa rozumejú požiadavky, vlastnosti a špecifikácie tovaru a/alebo služieb stanovené v príslušnej nákupnej objednávke. Medzi špecifikácie tiež patrí/patria: (a) dokumentácia vydaná dodávateľom súvisiaca s tovarom a/alebo službami; (b) prevádzkové a technické vlastnosti a funkcie tovaru a/alebo služieb; (c) normy alebo úrovne výkonnosti pre služby; a (d) obchodné požiadavky kupujúceho, ktoré sú výslovne stanovené v objednávke.
  14. Pod pojmom „dodávateľ“ sa rozumie strana uvedená na titulnej stránke nákupnej objednávky, ktorá s kupujúcim uzatvára zmluvu o nákupe a predaji tovaru a/alebo služieb.
  15. Pod pojmom „návrh dodávateľa“ sa rozumie akékoľvek potvrdenie, odhad, ponuka, ponuka na predaj, faktúra alebo návrh dodávateľa týkajúci sa dodania tovaru a/alebo služieb kupujúcemu vrátane akýchkoľvek návrhov dodaných v súvislosti so žiadosťou o predloženie ponúk alebo podobným postupom iniciovaným kupujúcim.
  16. Pod pojmom „záručná lehota“ sa v súvislosti s tovarom alebo službami rozumie dlhšie z týchto období: (i) výslovná písomná záruka poskytnutá dodávateľom na tovar alebo služby; a (ii) obdobie začínajúce prijatím tohto tovaru a/alebo služieb od dodávateľa a končiace dátumom dva (2) roky od tohto dátumu.
 2. Dohoda. Táto dohoda pozostáva výhradne z: (a) týchto štandardných nákupných podmienok; (b) príslušnej nákupnej objednávky; a (c) všetkých špecifikácií alebo ďalších dokumentov, na ktoré sa výslovne odkazuje v nákupnej objednávke. Akýkoľvek odkaz v nákupnej objednávke na akýkoľvek návrh dodávateľa slúži výlučne na účely zahrnutia opisov a špecifikácií tovaru a/alebo služieb obsiahnutých v návrhu dodávateľa a iba v takom rozsahu, v akom podmienky návrhu dodávateľa nie sú v rozpore s opismi a špecifikáciami uvedenými v objednávke. Prijatie tovaru a/alebo služieb zo strany kupujúceho alebo platba za ne nepredstavuje prijatie ďalších alebo odlišných podmienok v akomkoľvek návrhu dodávateľa alebo inom dokumente zo strany kupujúceho, pokiaľ kupujúci písomne nepotvrdí inak. V prípade akéhokoľvek rozporu alebo nezrovnalostí medzi dokumentmi tvoriacimi dohodu budú mať dokumenty prioritu v poradí, v akom sú uvedené v tomto odseku 2, ak nie je výslovne uvedené inak.
 3. Dodanie tovarov a služieb.
  1. Dodávateľ súhlasí s dodávaním tovaru kupujúcemu a/alebo poskytovaním služieb (podľa situácie) podľa podmienok stanovených v tejto dohode.
  2. Dodávateľ na vlastné náklady zabalí, naloží a dodá tovar do miesta dodania, a to v súlade s faktúrami, dodacími podmienkami, prepravou, balením a inými pokynmi vytlačenými na objednávke alebo inak písomne poskytnutými dodávateľovi kupujúcim. Za náklad, prepravu, poistenie, skladovanie, manipuláciu, vykládku, balenie alebo podobne sa nepovoľujú žiadne poplatky, pokiaľ tak nie je ustanovené v príslušnej nákupnej objednávke alebo ak nie je inak písomne dohodnuté kupujúcim.
  3. Súčasťou každej prepravy tovaru od dodávateľa bude zásielkový zoznam, pričom sa uvedie číslo objednávky kupujúceho, číslo položky a opis, a ďalšie informácie, o ktoré môže kedykoľvek požiadať kupujúci. Počet a hmotnosť tovaru podľa kupujúceho sa pri jeho preprave považuje za konečnú a nespochybniteľnú, pričom jeho súčasťou budú zásielkové zoznamy.
  4. Tovar musí byť vhodne zabalený, aby sa zabránilo poškodeniu počas prepravy, aby sa zabezpečili najnižšie prepravné náklady, aby sa zaistilo včasné doručenie a aby sa splnili bežné prepravné požiadavky. Vo vzťahu k doručeniu tovaru a poskytovaniu služieb je nevyhnutná ich včasnosť. Tovar sa dodá a služby sa poskytnú k príslušnému dátumu dodania. Dodávateľ musí kupujúceho bezodkladne upovedomiť, ak hrozí nedodržanie dátumu dodania. Kupujúci môže v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi kedykoľvek pred dňom dodania na základe oznámenia dodávateľovi zrušiť alebo zmeniť nákupnú objednávku alebo akúkoľvek jej časť z akéhokoľvek dôvodu vrátane najmä vhodnosti pre kupujúceho alebo z dôvodu neschopnosti dodávateľa dodržiavať túto dohodu, ak nie je uvedené inak.
  5. Nárok a riziko straty alebo škody prechádza na kupujúceho po prevzatí tovaru v mieste dodania, pokiaľ kupujúci písomne neschválil inak. Kupujúci nemá povinnosť uzavrieť poistenie, pokým sa tovar prepravuje od dodávateľa na miesto dodania.
  6. Dodávateľ sa riadi všetkými pokynmi kupujúceho a spolupracuje s colným sprostredkovateľom kupujúceho podľa pokynov kupujúceho (vrátane poskytnutia požadovanej prepravnej dokumentácie) vo vzťahu ku všetkému tovaru, ktorý pochádza zo zdrojov alebo dodávateľov so sídlom mimo Holandska.
  7. Dodávateľ bude dodržiavať všetky platné zákony a regulačné požiadavky týkajúce sa poskytovania služieb a/alebo dodávky a dovozu tovaru.
 4. Kontrola; Prijatie a odmietnutie.
  1. Všetka preprava tovaru a poskytovanie služieb bude podliehať právu kupujúceho na kontrolu. Kupujúci má k dispozícii tridsať (30) dní(ďalej len „kontrolná lehota“) po dodaní tovaru na miesto dodania alebo poskytnutí služieb na vykonanie tejto kontroly, po ktorej kupujúci tovar a služby buď prijme (ďalej len „prijatie“) alebo odmietne. Kupujúci má podľa vlastného uváženia a na náklady dodávateľa nárok na zrušenie všetkých nákupných objednávok a/alebo odmietnutie tovaru, ktorý: (i) je doručený nad rámec objednaného množstva; (ii) je poškodený alebo vadný; (iii) bol nahradený alebo sa inak nezhoduje so vzorkou alebo špecifikáciami; alebo (iv) nebol prepravený k dátumu dodania. Kupujúci má okrem toho právo odmietnuť akýkoľvek tovar alebo služby, ktoré nie sú v súlade so špecifikáciami alebo akýmikoľvek podmienkami tejto dohody. Prevod vlastníckeho práva na tovar kupujúcemu nepredstavuje prijatie tohto tovaru kupujúcim. Kupujúci poskytne dodávateľovi v rámci kontrolnej lehoty oznámenie o akomkoľvek odmietnutom tovare alebo službe spolu s dôvodmi takéhoto odmietnutia. Pokiaľ kupujúci neposkytne dodávateľovi v rámci kontrolnej lehoty oznámenie o odmietnutí, bude sa mať za to, že kupujúci tento tovar alebo služby prijal. Kontrola, skúšanie alebo prijatie či používanie tovaru alebo služieb zo strany kupujúceho podľa tejto dohody neobmedzuje alebo inak neovplyvní záväzky dodávateľa týkajúce sa záruky, ktoré sa vzťahujú na tovar alebo služby, a takéto záruky pretrvajú po kontrole, skúšaní, prijatí a používaní tovaru alebo služieb.
  2. Kupujúci má nárok na vrátenie odmietnutého tovaru dodávateľovi na dodávateľove náklady a riziko straty za (podľa rozhodnutia kupujúceho): (i) úplný zápočet alebo vrátenie všetkých súm zaplatených kupujúcim dodávateľovi za odmietnutý tovar; alebo (ii) náhradný tovar, ktorý bude prijatý v lehote určenej kupujúcim. Vlastnícke právo k odmietnutému tovaru vrátenému dodávateľovi sa prevedie na dodávateľa pri takejto dodávke a tento tovar dodávateľ nenahradí s výnimkou na základe písomných pokynov od kupujúceho. Dodávateľ nesmie doručiť tovar, ktorý bol predtým odmietnutý z dôvodu nedodržania tejto dohody, pokiaľ nie je dodanie takéhoto tovaru vopred schválené kupujúcim a je sprevádzané písomným oznámením o predchádzajúcom odmietnutí zo strany kupujúceho.
 5. Cena/platobné podmienky. Cena tovaru a/alebo služieb bude určená v príslušnej nákupnej objednávke. Zvýšenia cien alebo poplatky, ktoré nie sú výslovne uvedené v nákupnej objednávke, nebudú účinné, pokiaľ ich kupujúci vopred písomne neschváli. Dodávateľ bude včas predkladať všetky faktúry. Všetky faktúry predložené dodávateľom musia spĺňať požiadavky kupujúceho a musia minimálne odkazovať na príslušnú nákupnú objednávku. Kupujúci zaplatí nespornú časť riadne predložených faktúr tridsať (30) dní od dátumu fakturácie. Ak akákoľvek suma s výnimkou sporných súm splatná kupujúcim na základe tejto dohody alebo v súvislosti s touto dohodou nie je zaplatená, keď je splatná, táto suma bude úročená sadzbou o 3% ročne vyššou ako základná sadzba banky Bank of England, ktorá sa denne vypočítava na obdobie od dátumu splatnosti do dňa skutočnej platby v plnej výške, a to pred akýmkoľvek rozsudkom i po ňom. Kupujúci má v dobrej viere právo pozdržať zaplatenie akýchkoľvek fakturovaných súm, ktoré sú sporné, až kým strany nedosiahnu dohodu, pokiaľ ide o takéto sporné sumy, a takéto pozdržanie sporných súm sa nebude považovať za porušenie tejto dohody, ani sa na tieto sumy nebudú vzťahovať úroky. Bez ohľadu na uvedené ustanovenie sa kupujúci zaväzuje zaplatiť zostatok nesporných súm na každej faktúre, ktorá je predmetom akéhokoľvek sporu, v rámci časových lehôt uvedených na tejto faktúre.
 6. Dane. Pokiaľ nie je v nákupnej objednávke uvedené inak, žiadne ceny ani ďalšie platby uvedené v nákupnej objednávke nezahŕňajú dane. Dodávateľ osobitne uvedie všetky príslušné dane na každú faktúru a uvedie na každej faktúre príslušné daňové registračné číslo (čísla). Kupujúci zaplatí dodávateľovi všetky príslušné dane, keď bude príslušná faktúra splatná. Dodávateľ vráti všetky príslušné dane príslušnému štátnemu orgánu v súlade s platnými zákonmi. Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie tejto dohody môže kupujúci odpočítať zo všetkých súm splatných dodávateľovi všetky uplatniteľné zrážané dane a odvádzať tieto dane príslušným štátnym orgánom, ako to vyžadujú príslušné zákony.
 7. Nebezpečné látky. Dodávateľ súhlasí, že poskytne na požiadanie kupujúceho jedno z týchto potvrdení o tom, že splnil akékoľvek platné zákony upravujúce používanie akýchkoľvek nebezpečných látok: (a) všetku primerane potrebnú dokumentáciu na overenie zloženia materiálu podľa jednotlivých látok vrátane použitého množstva každej látky a akéhokoľvek tovaru používaného na výrobu, zostavenie, používanie, údržbu alebo opravu akéhokoľvek tovaru; alebo (b) všetku primerane potrebnú dokumentáciu na overenie toho, že akýkoľvek tovar a/alebo akýkoľvek proces používaný na výrobu, zostavenie, používanie, údržbu alebo opravu akéhokoľvek tovaru neobsahuje žiadne nebezpečné látky určené kupujúcim, a že tieto látky nie sú potrebné na poskytovanie služieb.
 8. Dodržiavanie právnych predpisov; Bezpečnosť na pracovisku. Pri plnení svojich povinností vyplývajúcich z dohody vrátane poskytovania služieb bude dodávateľ vždy dodržiavať všetky platné zákony, predpisy, normy a kódexy. Dodávateľ musí byť vždy registrovaný na úrade pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa príslušných miestnych právnych predpisov a musí udržiavať mzdové vzťahy so svojimi pracovníkmi v dobrom stave a na požiadanie o tom poskytne kupujúcemu dôkaz. Dodávateľ získa všetky príslušné povolenia, licencie, výnimky, súhlasy a schválenia požadované pre dodávateľa na výrobu a dodávanie tovaru a poskytovanie služieb.
 9. Záruky.
  1. Záruky na výrobky. Dodávateľ zaručuje kupujúcemu, že počas záručnej lehoty bude všetok tovar poskytnutý podľa tejto dohody: (i) uspokojivej kvality; (ii) vhodný, bezpečný a postačujúci na určené účely; (iii) pokiaľ kupujúci neurčí inak, nový; (iv) bez chýb dizajnu, materiálu a spracovania; (v) v prísnom súlade so špecifikáciami; (vi) bez akýchkoľvek zálohov alebo právnych tiarch a v čase doručenia kupujúcemu má dodávateľ všetky práva potrebné na prevod vlastníckeho práva k takému tovaru na kupujúceho; (vii) v súlade so všetkými vzorkami poskytnutými kupujúcemu; a (viii) v súlade so všetkými platnými zákonmi, predpismi, normami a kódexmi.
  2. Záruky na služby. Dodávateľ bude všetky služby poskytovať: (i) s uplatnením takého stupňa odbornosti, zručnosti, starostlivosti, opatrnosti, obozretnosti, úsudku a integrity, ktoré by sa odôvodnene dala očakávať od kvalifikovaného a skúseného poskytovateľa služieb, , ktorý poskytuje služby za rovnakých alebo podobných okolností ako služby podľa tejto dohody; (ii) v súlade so všetkými špecifikáciami a všetkými zásadami, usmerneniami, pravidlami a kódexmi správania kupujúceho uplatniteľnými na dodávateľa; a (iii) s využitím iba personálu s odbornými znalosťami, odbornou prípravou, odbornosťou a kvalifikáciou potrebnou na vykonávanie služieb. Kupujúci smie namietať voči akémukoľvek zamestnancovi dodávateľa zúčastňujúcom sa na poskytovaní služieb, ktorému podľa primeraného názoru kupujúceho chýbajú príslušné zručnosti alebo kvalifikácie, ktorý koná nevhodne, predstavuje bezpečnostné riziko alebo nebezpečenstvo alebo je nekompetentný alebo nedbanlivý, a dodávateľ po prijatí tohto oznámenia bezodkladne odstráni takúto osobu z poskytovania akýchkoľvek služieb a nesmie ju znovu zamestnať v súvislosti so službami bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho.
  3. Záruka duševného vlastníctva. Dodávateľ ďalej kupujúcemu zaručuje, že tovar a služby (vrátane akýchkoľvek výstupov) nebudú v žiadnom prípade porušovať žiadne práva duševného vlastníctva žiadnej osoby a nebudú s nimi v rozpore.
  4. Záruky výrobcu. Dodávateľ prizná kupujúcemu všetky záruky výrobcu na tovar, ktorý nevyrobil dodávateľ, a vykoná všetky potrebné kroky, ktoré vyžadujú takíto výrobcovia tretích strán, aby zabezpečil priznanie takýchto záruk kupujúcemu.
 10. Záručné prostriedky nápravy.
  1. V prípade porušenia akýchkoľvek záruk z odseku 9.a alebo 9.b a bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek iné právo alebo prostriedky nápravy, ktoré má kupujúci k dispozícii (vrátane práva na náhradu škody kupujúceho podľa tejto dohody), dodávateľ na základe voľby kupujúceho a na vlastné náklady vráti kúpnu cenu alebo opraví alebo nahradí dotknuté tovary alebo opätovne poskytne príslušné služby do 10 kalendárnych dní od oznámenia porušenia záruky dodávateľovi zo strany kupujúceho. Všetky súvisiace náklady vrátane nákladov na opätovné poskytnutie služieb, náklady na kontrolu tovaru a/alebo služieb, prepravu tovaru od kupujúceho dodávateľovi a vrátenie zásielky kupujúcemu a náklady vyplývajúce z prerušenia dodávateľského reťazca bude znášať dodávateľ. Ak je tovar opravený či vymenený alebo dôjde k opätovnému poskytnutiu služieb, záruky uvedené v odseku 9.2 budú pokračovať pre opravené alebo nahradené tovary pre ďalšiu záručnú lehotu začínajúcu dňom prijatia opraveného alebo nahradeného tovaru kupujúcim. Ak dodávateľ nedokáže opraviť alebo nahradiť výrobok vo vyššie požadovanej lehote, kupujúci môže opraviť alebo nahradiť tovar na náklady dodávateľa.
  2. V prípade, že akýkoľvek tovar poskytnutý dodávateľom kupujúcemu podlieha nároku alebo obvineniu z porušenia práv duševného vlastníctva tretej strany, dodávateľ podľa vlastného uváženia a na vlastné náklady bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek iné právo alebo náprava kupujúceho (vrátane nárokov kupujúceho na odškodnenie podľa tejto dohody): (i) bezodkladne poskytne kupujúcemu komerčne prijateľnú alternatívu vrátane obstarania práva pokračovať v používaní príslušného tovaru pre kupujúceho, (ii) nahradí tovar neporušujúcou alternatívou, ktorá je pre kupujúceho uspokojivá, alebo (iii) upraví tovar (bez ovplyvnenia funkčnosti), aby sa stal neporušujúcim.
 11. Práva duševného vlastníctva. Všetky práva duševného vlastníctva na každý výstup prináležia po prijatí platby dodávateľom bez akýchkoľvek zálohov a bremien kupujúcemu. V rozsahu, v ktorom akékoľvek výstupy obsahujú akékoľvek duševné vlastníctvo dodávateľa, dodávateľ týmto poskytuje kupujúcemu celosvetovú, neobmedzenú, nevýhradnú a trvalú licenciu na používanie, kopírovanie, modifikáciu a distribúciu takéhoto duševného vlastníctva ako súčasť výstupov. Dodávateľ súhlasí s tým, že poskytne kupujúcemu všetku pomoc, ktorú kupujúci primerane požaduje na úplné uplatnenie tu popísaných práv vrátane získania všetkých prevodov a vzdaní sa morálnych práv potrebných alebo vhodných na to, aby kupujúci a jeho nástupcovia a nadobúdatelia získali celé právo, nárok a záujem o takéto materiály.
 12. Dôvernosť. Pokiaľ jedna zo strán písomne neurčí inak, strany predpokladajú, že všetky sprístupnené informácie, u ktorých možno rozumne predpokladať dôvernú povahu, sa považujú za dôverné informácie, či už v ústnej podobe, strojom čitateľnej podobe, písomnej, digitálnej, elektronickej alebo inej hmotnej podobe a bez ohľadu na to, či sú označené ako dôverné alebo nie. Bez obmedzenia predchádzajúceho ustanovenia sa pod pojmom „dôverné informácie“ rozumejú patenty, patentové prihlášky, vynálezy, objavy, obchodné tajomstvá, techniky, modely, údaje, programy, postupy, dizajny, know-how, dohody s tretími stranami, zoznamy a informácie o aktuálnych a potenciálnych klientoch a zákazníkoch, marketingové plány, finančné informácie, výrobky, obchodné plány, stratégie predaja, obchodné správy a komunikačné stratégie. Pokiaľ nie je v tejto dohode výslovne povolené inak, strany nesprístupnia dôverné informácie žiadnej tretej strane bez predchádzajúceho súhlasu druhej strany. Príjemca bude zachovávať dôvernosť takýchto dôverných informácií s použitím primeranej starostlivosti a prinajmenšom rovnakej miery starostlivosti, akú potrebuje na to, aby udržal dôvernosť svojich vlastných chránených informácií podobnej povahy. Príjemca týmto súhlasí s tým, že akékoľvek dôverné informácie, ktoré táto strana prijme, budú použité výlučne na účely plnenia svojich záväzkov podľa tejto dohody a že takéto informácie budú považované za dôverné, avšak za predpokladu, že ktorúkoľvek z takýchto informácií môže príjemca odhaliť svojim riaditeľom, pracovníkom, zamestnancom, akcionárom, partnerom, zástupcom alebo poradcom vrátane právnikov a konzultantov (spoločne ďalej len „zástupcovia“), ktorí potrebujú poznať tieto informácie a sú viazaní povinnosťami o zachovávaní dôvernosti, ktoré nie sú menej prísne ako záväzky tejto dohody. Každý príjemca súhlasí s tým, že bude zodpovedný za akékoľvek porušenie ktoréhokoľvek z ustanovení tejto dohody ktorýmkoľvek zo svojich zástupcov. Všetky dôverné informácie zostanú výlučným vlastníctvom sprístupňujúcej strany. Po ukončení obchodného vzťahu medzi stranami alebo na základe písomnej žiadosti sprístupňujúcej strany každý príjemca bezodkladne vráti sprístupňujúcej strane alebo zlikviduje všetky položky a materiály obsahujúce dôverné informácie, ktoré má príjemca v držbe alebo pod kontrolou, vrátane všetkých kópií takýchto položiek alebo materiálu.
 13. Ochrana osobných údajov. (i) Pod pojmom „zákony“ sa tu rozumie akýkoľvek právny predpis, smernica, nariadenie alebo samoregulačný kódex a (ii) pojmy „prevádzkovateľ,“ „dotknuté osoby,“ „osobné údaje,“ „porušenie ochrany osobných údajov,“ „spracovateľ“ a „spracúvanie“ majú význam stanovený v nariadení EÚ č. 2016/679 (ďalej len „nariadenie“) alebo akejkoľvek následnej alebo náhradnej legislatíve. Dodávateľ: a) bude dodržiavať všetky platné právne predpisy o ochrane údajov (ďalej len „zákony o ochrane údajov“) a vedome nespôsobí porušenie akýchkoľvek zákonov o ochrane údajov zo strany spoločnosti Kupujúci; b) bude osobné údaje spracúvať len v súlade s touto dohodou a zdokumentovanými pokynmi prijatými od spoločnosti Kupujúci. Zároveň zaistí, aby tak konali aj jeho zamestnanci a zástupcovia. Ak podľa zákonov Európskej únie alebo členského štátu Európskej únie existuje povinnosť Dodávateľ spracúvať osobné údaje inak než podľa pokynov spoločnosti Kupujúci, Dodávateľ pred takýmto spracúvaním upovedomí spoločnosť Kupujúci, pokiaľ tento predpis Dodávateľ nezakazuje upovedomenie spoločnosti Kupujúci zo závažného dôvodu verejného záujmu. V takom prípade Dodávateľ upovedomí spoločnosť Kupujúci hneď, ako to zákony povoľujú; c) zaistí, aby jeho zamestnanci, ktorí majú prístup k osobným údajom, boli (1) informovaní o dôvernej povahe osobných údajov a boli povinní zachovávať dôvernosť týchto osobných údajov; a (2) si vedomí povinností Dodávateľ a svojich osobných povinností a záväzkov podľa tejto dohody; d) nebude vyvážať osobné údaje spracované v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) podľa tejto dohody na územie mimo EHP bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Kupujúci, pokiaľ takýto vývoz nie je vykonaný do jurisdikcie, pre ktorú Európska komisia zistila primeranú úroveň ochrany osobných údajov prevedených na Dodávateľ z EHP; e) nesmie uzavrieť subdodávateľskú zmluvu pre žiadnu zo svojich spracovateľských činností podľa tejto dohody, pokiaľ (1) Dodávateľ nezískal predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti Kupujúci; a (2) subdodávateľ nepodlieha písomnej dohode, ktorá mu ukladá rovnaké povinnosti, aké sú uložené Dodávateľ podľa tejto dohody. Za akékoľvek spracúvanie osobných údajov subdodávateľom podľa tejto dohody bude spoločnosti Kupujúci plne zodpovedať Dodávateľ; f) bude vyvíjať hospodársky primeranú snahu na: (1) pomoc spoločnosti Kupujúci splniť si povinnosť reagovať na žiadosti o uplatnenie práv dotknutej osoby, ako sú stanovené v nariadení; (2) pomoc spoločnosti Kupujúci pri zabezpečovaní dodržiavania nariadenia vrátane povinností vyšetrovať, opravovať a poskytovať regulačným orgánom alebo dotknutým osobám informácie o porušeniach ochrany osobných údajov bez zbytočného odkladu, vykonávať posúdenie vplyvu na súkromie a konzultovať s regulačnými orgánmi, pokiaľ ide o spracúvanie, ktoré je predmetom posúdenia vplyvu na súkromie; (3) poskytnutie všetkých informácií potrebných na preukázanie dodržiavania zákonov o ochrane údajov; (4) umožňovať a prispievať k auditom vrátane inšpekcií a žiadostí o informácie vykonávaných spoločnosťou Kupujúci alebo audítorom povereným spoločnosťou Kupujúci. Dodávateľ bezodkladne upozorní spoločnosť Kupujúci na akýkoľvek pokyn od spoločnosti Kupujúci, ktorý podľa názoru Dodávateľ porušuje zákony o ochrane osobných údajov; g) podľa rozhodnutia spoločnosti Kupujúci po skončení tejto dohody vymaže alebo vráti všetky osobné údaje, pokiaľ zákony nestanovujú inak. Dodávateľ musí: I. vykonávať príslušné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie úrovne bezpečnosti primeranej rizikám, ktoré predstavuje spracúvanie a povaha osobných údajov, ktoré sa majú chrániť. V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré môže mať vplyv na osobné údaje, okamžite informujete spoločnosť Kupujúci; a II. upovedomíte spoločnosť Kupujúci bez zbytočného odkladu v prípade, že Dodávateľ už nedokáže splniť niektorú z povinností uvedených v tomto odseku 13, a okamžite zastavíte spracúvanie akýchkoľvek osobných údajov a odstránite tieto nedostatky. Dodávateľ nahradí spoločnosti Kupujúci primerané náklady, ktoré spoločnosti Kupujúci  môžu vzniknúť v dôsledku porušenia ochrany osobných údajov spôsobeného Dodávateľ alebo  akoukoľvek pridruženou spoločnosťou alebo subdodávateľom Dodávateľ vrátane okrem iného nákladov vzniknutých pri vyšetrovaní porušenia ochrany osobných údajov a oznamovaní porušenia dotknutým osobám a poskytovaní im podpory potrebnej za daných okolností, ako je monitorovanie úverov.
 14. Poistenie. Dodávateľ poskytuje kupujúcemu záruku, že má s renomovanými poisťovateľmi uzavreté také poistné zmluvy v sumách krytia, ktoré by si uzavrel obozretný dodávateľ tovarov a služieb podobných tovarom a službám poskytovaným podľa tejto dohody, vrátane poistenia odborných chýb a opomenutí a poistenia zodpovednosti za škodu a komplexného komerčného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou (vrátane krytia zodpovednosti za výrobok, poistenia dodávateľov pre všetky riziká súvisiace so zariadeniami a poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel). Dodávateľ navyše na vlastné náklady uzavrie a bude udržiavať také poistné zmluvy a krytie, ktoré môže kupujúci čas od času primerane požadovať. Dodávateľ na požiadanie bezodkladne doručí kupujúcemu písomný doklad o takomto poistení. Kupujúci bude na požiadanie menovaný ako ďalší poistenec v rámci týchto krytí. Na požiadanie kupujúceho sa v tomto poistení zabezpečí, aby nemohlo byť zrušené alebo podstatne zmenené tak, aby ovplyvnilo krytie poskytnuté podľa tejto dohody bez toho, aby poisťovateľ poskytol kupujúcemu najmenej 30 dní vopred písomné oznámenie.
 15. Odškodnenia. Dodávateľ musí chrániť a odškodniť kupujúceho, jeho pridružené spoločnosti a ich príslušných pracovníkov, riaditeľov, zamestnancov, konzultantov a zástupcov (ďalej len „odškodnené strany kupujúceho“) pred akýmikoľvek nárokmi, pokutami, stratami, žalobami, škodami, výdavkami, právnymi poplatkami a všetkými ostatnými záväzkami, ktoré vznikli odškodneným stranám kupujúceho alebo ktorékoľvek z nich vyplývajúce alebo akýmkoľvek spôsobom spojené s: (a) smrťou, zranením alebo stratou alebo poškodením nehnuteľného alebo hmotného osobného majetku vyplývajúceho z použitia alebo akejkoľvek skutočnej alebo údajnej vady tovaru alebo služieb alebo z toho, že tovar alebo služby nespĺňali záruky alebo špecifikácie nižšie; (b) akéhokoľvek tvrdenia, že tovary alebo služby porušujú práva duševného vlastníctva alebo iné práva akejkoľvek osoby; (c) akéhokoľvek úmyselného, neoprávneného alebo nedbanlivého úkonu alebo opomenutia dodávateľa alebo ktorejkoľvek z jeho pridružených spoločností alebo subdodávateľov; (d) porušenia ktorejkoľvek zo svojich povinností podľa tejto dohody dodávateľom; alebo (e) akýchkoľvek záložných práv alebo tiarch týkajúcich sa akéhokoľvek tovaru alebo služieb.
 16. Obmedzenie zodpovednosti.
  1. Žiadne z ustanovení v tejto dohode ani žiadnej objednávke nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť žiadnej zo strán za:
   1. smrť alebo úraz spôsobený nedbanlivosťou danej strany;
   2. podvod alebo podvodné zavádzanie;
   3. akúkoľvek zodpovednosť, ktorú nemožno vylúčiť ani obmedziť platnými právnymi predpismi; alebo
   4. akúkoľvek zodpovednosť v súlade s odškodneniami uvedenými v odseku 15 vyššie.
  2. S VÝNIMKOU UVEDENOU V ČASTI 16A V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE ŽIADNA STRANA ZODPOVEDNÁ DRUHEJ STRANE ALEBO INÝM OSOBÁM ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO TRESTNÉ ŠKODY VRÁTANE AKEJKOĽVEK STRATY ZISKU, ÚDAJOV, GOODWILL ALEBO OBCHODNEJ PRÍLEŽITOSTI PRE AKÉKOĽVEK ZÁLEŽITOSTI, KTORÉ V KAŽDOM PRÍPADE VZNIKAJÚ V SÚVISLOSTI S TOUTO DOHODOU.
 17. Nezávislí zmluvní dodávatelia. Dodávateľ bude plniť svoje záväzky vyplývajúce z dohody ako nezávislý zmluvný dodávateľ a samotný dodávateľ ani jeho zamestnanci nebudú v žiadnom prípade považovaní za zamestnancov, zástupcov, partnerov, fiduciárov ani spoločníkov kupujúceho. Dodávateľ a jeho zamestnanci nebudú nijako oprávnení zastupovať kupujúceho alebo jeho pridružené spoločnosti, ani akýmkoľvek spôsobom viazať kupujúceho alebo jeho pridružené spoločnosti a ani dodávateľ, ani jeho zamestnanci nebudú mať právomoc konať v mene kupujúceho alebo jeho pridružených spoločností.
 18. Ďalšie záruky. Zmluvné strany podpíšu také ďalšie dokumenty, zvolajú také schôdze, prijmú také uznesenia, vykonajú a zabezpečia vykonanie takých ďalších úkonov a vecí, ktoré sú potrebné alebo žiaduce, aby táto dohoda a všetky jej časti boli v úplnej účinnosti.
 19. Oddeliteľnosť. V prípade, že súd príslušnej jurisdikcie zistí, že akékoľvek ustanovenie tejto dohody je z akéhokoľvek dôvodu čiastočne alebo úplne nevymáhateľné alebo neplatné, potom v rozsahu, v akom je neplatné alebo nevymáhateľné, nebude toto ustanovenie alebo jeho časť účinná alebo platné, pričom platnosť alebo vymáhateľnosť zvyšku ustanovenia alebo zostávajúcich ustanovení tejto dohody nebude ovplyvnená.
 20. Vzdanie sa. Žiadne vzdanie sa ani žiadna zmena akéhokoľvek ustanovenia tejto dohody nebude voči tejto strane vymáhateľná, pokiaľ nie je písomná a podpísaná touto stranou.
 21. Postúpenie. Dodávateľ nesmie čiastočne ani úplne postúpiť túto dohodu ani k nej uzavrieť subdodávateľskú zmluvu bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho. Prípustné čiastočne či úplné postúpenie tejto dohody zo strany dodávateľa alebo uzatvorenie subdodávateľských zmlúv k tejto Dohode alebo jej časti nezbavuje dodávateľa záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody, pričom dodávateľ zostane s nadobúdateľom alebo subdodávateľom spoločne a nerozdielne zodpovedný za akékoľvek záväzky, ktoré sú pridelené alebo zadané subdodávateľom. Konanie alebo opomenutia subdodávateľov dodávateľa budú považované za konania a opomenutia dodávateľa. Kupujúci môže túto dohodu prideliť úplne alebo čiastočne akejkoľvek svojej pridruženej spoločnosti bez súhlasu dodávateľa. Táto dohoda pretrvá v prospech strán a ich príslušných nástupcov a povolených nadobúdateľov, pre ktorých bude záväzná.
 22. Kumulatívne prostriedky nápravy. Práva a prostriedky nápravy každej strany tejto dohody sú kumulatívne a nad rámec akýchkoľvek iných práv a nápravných prostriedkov zo zákona alebo vlastného imania.
 23. Práva tretích strán. Osoba, ktorá nie je stranou tejto dohody, nemá nárok na jej uplatnenie. Pretrvanie. Akékoľvek ustanovenie tejto dohody, ktoré je výslovne alebo implicitne svojou povahou určené na pretrvanie po ukončení alebo dokončení dohody, bude pokračovať v plnom rozsahu a účinku po každom ukončení, uplynutí alebo ukončení tejto dohody.
 24. Výklad. Názvy používané v tejto dohode a jej rozdelenie na články, oddiely, plány, dodatky, prílohy a ďalšie podčasti neovplyvňujú jej výklad. Pokiaľ si kontext nevyžaduje inak, slová v jednotnom čísle zahŕňajú množné číslo a naopak; slová určitého rodu zahŕňajú všetky rody. Odkazy v tejto dohode na články, oddiely, plány, dodatky, prílohy a ďalšie podčasti odkazujú na príslušné časti tejto dohody. Kde sa v tejto dohode používa slovo „vrátane,“ znamená to „vrátane, ale nielen,“ a kde sa používa slovo „obsahuje/zahŕňa,“ znamená to „zahŕňa okrem iného.“ Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že táto dohoda bola vyhotovená v anglickom a slovenskom jazyku. V prípade akéhokoľvek rozporu alebo nezrovnalosti medzi slovenskou a anglickou jazykovou verziou tejto dohody má prednosť anglická verzia tejto dohody.
 25. Rozhodné právo. Táto dohoda a všetky mimozmluvné záväzky vyplývajúce akýmkoľvek spôsobom z tejto dohody alebo v súvislosti s touto dohodou sa riadia, vykladajú a nadobúdajú účinnosť v súlade s právnymi predpismi Holandska. Výlučnú právomoc na urovnanie akýchkoľvek nárokov, sporov alebo rozporov, ktoré môžu vyvstať akýmkoľvek spôsobom z tejto dohody alebo v súvislosti s touto dohodou alebo právnymi vzťahmi ustanovenými touto dohodou majú amsterdamské súdy.

By clicking "continue" you'll be leaving this web site and landing on a third-party site, which is governed by different terms and privacy policies.


CANCEL CONTINUE
x
Hey! Just so you know, by continuing to use our site or by clicking "That's Fine", you're consenting to the storing of cookies on your device to enhance your experience and for analytical purposes.
More info. That's Fine