Suppliers


Spin Master International B.V. - Hungary
Megrendelésekre vonatkozó általános vásárlási feltételek

A Vevő által Áruk és/vagy Szolgáltatások tárgyában elküldött minden Megrendelés a jelen általános vásárlási feltételek, valamint az adott Megrendelés feltételeinek hatálya alá tartozik, és ezen feltételek Beszállító által történő elfogadásához kötött. A Megrendelés elfogadásával, az Áruk kiszállításával vagy a Szolgáltatások teljesítésével a Beszállító önmagára nézve kötelező érvényűnek ismeri el ezeket a feltételeket.

 1. Definíciók. A jelen Általános vásárlási feltételek alkalmazásában a következő definíciók alkalmazandók:
  1. Társvállalat” minden olyan vállalat vagy más természetes- vagy jogi személy, amely közvetlenül, illetve egy vagy több közvetítő révén közvetetten a megadott személyt irányítja, annak irányítása alatt áll, vagy azzal közös irányítás alatt áll.
  2. Elfogadás” a 4.a. szakaszban megadott jelentéssel bír.
  3. Megállapodás” a Beszállító és a Vevő között Áruk és/vagy Szolgáltatások vásárlásának és értékesítésének tárgyában létrejött jelen megállapodás.
  4. Vevő” a Spin Master International BV, vagy annak a Megrendelésben megadott bármely Társvállalata.
  5. Bizalmas információ” a 12. szakaszban megadott jelentéssel bír.
  6. Késztermék” minden olyan, a Szolgáltatásokból származó késztermék vagy egyéb termék vagy eredmény, amelyre egy Megrendelésben hivatkoznak, továbbá minden kapcsolódó anyag, adat, dokumentáció, beleértve a Beszállítót - az ilyen Megrendelés értelmében - megillető Szellemi tulajdonjogokat is.
  7. Teljesítési határidő” az Áruk kiszállításának és/vagy a Szolgáltatások teljesítésének határideje, a Megrendelésben megadottak szerint.
  8. Teljesítési hely” a Vevő által, a Megrendelésben megadott azon helyszín, ahová a Beszállítónak az Árukat szállítania és/vagy ahol a Szolgáltatásokat teljesítenie kell, vagy bármely egyéb, a Beszállító által írásban meghatározott teljesítési hely vagy pont.
  9. Áruk” azok az áruk, amelyek egy adott Megrendelés értelmében, a Beszállító által kiszállítandók, beleértve minden anyagot, alkatrészt, csomagolást és címkét.
  10. Szellemi tulajdonjogok” minden szellemi és ipari tulajdonjog vagy hasonló jog, beleértve a szabadalmakhoz, többek között a már kibocsátott szabadalmakhoz és a még függőben lévő szabadalmi bejelentési kérelmekhez, valamint a későbbiekben az azokra vonatkozóan esetlegesen kibocsátott szabadalmakhoz (ideértve a megosztást, újbóli kibocsátást, újbóli megvizsgálást, fenntartást és részleges fenntartást); a védjegyek; a szerzői jogok; az ipari formatervezési mintaoltalmi jogok; a kereskedelmi titkokhoz és bizalmas információkhoz fűződő jogok; a képmáshoz fűződő jogok; a személyiségi jogok; a személyhez fűződő jogok és minden egyéb szellemi tulajdonjog, akár bejegyzett, akár nem, és minden kapcsolódó bejelentési kérelem, bejegyzés, megújítás és hosszabbítás.
  11. Megrendelés” a Vevő és a Beszállító között Áruk és/vagy Szolgáltatások vásárlásának és értékesítésének tárgyában létrejött megrendelés, amelyhez a jelen Általános vásárlási feltételek csatolásra kerülnek, vagy amelynek hivatkozásképpen a részét képezik.
  12. Szolgáltatások” azok a szolgáltatások, amelyek egy adott Megrendelés értelmében a Beszállító által a Vevő részére teljesítendőek.
  13. Specifikációk” az Árukra és/vagy Szolgáltatásokra vonatkozóan az adott Megrendelésben meghatározott követelmények, jellemzők és specifikációk. A Specifikációk közé tartoznak: (a) az Árukkal és/vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos, Beszállító által közzétett dokumentációk; (b) az Áruk és/vagy Szolgáltatások működési és műszaki jellemzői és funkciói; (c) a Szolgáltatások teljesítésére vonatkozó normák vagy szintek; és (d) a Vevő által a Megrendelésben kifejezetten megadott üzleti követelmények.
  14. Beszállító” a Megrendelés első oldalán megnevezett fél, aki szerződés köt a Vevővel az Áruk és/vagy Szolgáltatások vásárlásának és értékesítésének tárgyában.
  15. Beszállítói ajánlat” a Beszállító általi minden olyan igazolás, becslés, árajánlattétel, értékesítési ajánlat, számla vagy egyéb ajánlat, amely az Áruk és/vagy Szolgáltatásoknak a Vevő részére történő biztosításával kapcsolatos, beleértve a valamely árajánlattételre irányuló kérés, ajánlatkérés vagy a Vevő által kezdeményezett más hasonló eljárás kapcsán teljesítetteket is.
  16. Szavatossági idő” az Áruk vagy Szolgáltatások tekintetében az alábbiak közül a hosszabb időtartam: (i) a Beszállító által az Árukra vagy Szolgáltatásokra nézve írásban kifejezett biztosított szavatossági idő; és (ii) az Áruk és/vagy Szolgáltatások Beszállító általi Elfogadásának napjától számított két (2) év.
 2. Megállapodás. A Megállapodás a következőkből áll: (a) a jelen Általános vásárlási feltételek; (b) a vonatkozó Megrendelés; és (c) a Megrendelésben kifejezetten hivatkozott bármely egyéb Specifikáció vagy dokumentumok. A Megrendelésben a Beszállítói ajánlatra tett bármely hivatkozás kizárólag az Áruk és/vagy Szolgáltatások adott ajánlatban foglalt leírásának és specifikációinak Megrendelésbe való belefoglalásának célját szolgálja, és csakis abban az esetben, ha a Beszállítói ajánlat nem ütközik a Megrendelésben megadott leírásokkal és Specifikációkkal. Az Áruk és/vagy Szolgáltatások Vevő által történő Elfogadása vagy kifizetése nem minősül a Beszállítói ajánlatban vagy egyéb dokumentumban szereplő kiegészítő vagy eltérő feltételek automatikus elfogadásának, kivéve, ha azokat a Vevő írásban külön elfogadta. Amennyiben a Megállapodást képező dokumentumok között ellentmondás merül fel, kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában, a dokumentumok prioritási sorrendje megegyezik a jelen 2. szakaszban megadottal.
 3. Az Áruk és Szolgáltatások biztosítása.
  1. A Beszállító vállalja, hogy a jelen Megállapodásban foglalt feltételek szerint kiszállítja az Árukat és/vagy teljesíti a Szolgáltatásokat a Vevő részére, az adott helyzettől függően.
  2. A Beszállító saját költségére vállalja az Áruk csomagolását, rakodását és Teljesítési helyre való szállítását, a meghatározott számlázási, szállítási és csomagolási feltételek, valamint a Megrendelés első oldalán megadott, vagy a Vevő által írásban a Beszállító tudomására hozott egyéb utasítások szerint. Az árufuvarozásért, szállításért, biztosításért, hajón való szállításért, tárolásért, kezelésért, visszatartásért, fuvarozásért, csomagolásért és más hasonló tételért tilos többletdíjat felszámolni, kivéve, ha azt a Megrendelés tartalmazza, vagy ha abba a Vevő írásban beleegyezett.
  3. A Beszállítónak az Árukat minden esetben csomaglista kíséretében kell elküldenie, amely tartalmazza a Vevő Megrendelési számát, a tétel számát és leírását, és minden olyan egyéb információt, amelyre a Vevő időről időre igényt tarthat. A Vevő által megállapított darabszám és súly az, ami kizárólagosan érvényes a csomaglisták által kísért, fuvarozott Árukra nézve.
  4. Az Áruknak olyan megfelelő csomagolással kell rendelkezniük, amely meggátolja azok szállítás során való sérülését, a lehető legalacsonyabb szállítási költséggel jár, lehetővé teszi az időben történő szállítást és megfelel a szokásos fuvarozói követelményeknek. Az idő kulcsfontosságú az Áruk kiszállításának és a Szolgáltatások teljesítésének tekintetében. Az Áruk kiszállításának és a Szolgáltatások teljesítésének a vonatkozó Teljesítési határidőn belül kell megtörténnie. A Beszállító köteles azonnal értesíteni a Vevőt, ha a Beszállító valószínűleg nem lesz képes betartani a Teljesítési határidőt. A jogszabályok által megengedett mértékig, és ellentétes értelmű rendelkezés hiányában, a Vevő a Beszállító értesítése mellett, a Teljesítési határidő előtt bármikor lemondhatja vagy módosíthatja a Megrendelést vagy annak bármely részét, mégpedig bármilyen indokkal, többek között a saját kényelméért, vagy a jelen Megállapodás Beszállító által történő megszegése miatt.
  5. A tulajdonjog és a kárveszély az Áruk Teljesítési helyen történő átvételekor a Vevőre száll, kivéve, ha a Vevő írásban eltérő feltételt fogad el. A Vevő nem köteles biztosítást kötni az Árukra, amíg azok szállítás alatt vannak a Beszállítótól a Teljesítési helyre.
  6. A Beszállító köteles követni a Vevő minden utasítását, és együttműködni a Vevő vámügyintézőivel a Vevő útmutatásai szerint (többek között a kért szállítmányozási dokumentáció átadása révén) valamennyi olyan Áru tekintetében, amely Hollandián kívüli forrásokból vagy beszállítóktól származik.
  7. A Beszállító köteles betartani a Szolgáltatások nyújtására és/vagy az Áruk értékesítésére és importálására vonatkozó minden alkalmazandó jogszabályt és szabályozási követelményt.
 4. Ellenőrzés; Elfogadás és visszautasítás.
  1. A Vevő minden Áruszállítás és Szolgáltatásteljesítés esetén ellenőrzési joggal rendelkezik. A Vevőnek az Áruk Teljesítési helyre történő kiszállítását vagy a Szolgáltatások teljesítését követően harminc (30) nap áll a rendelkezésére az ilyen ellenőrzés lefolytatására (a „Ellenőrzési időszak”), melynek eredményeképp köteles elfogadni az Árukat vagy Szolgáltatásokat („Elfogadás”), vagy visszautasítani azokat. A Vevőnek saját választása szerint, és a Beszállító költségén, jogában áll lemondani bármely olyan Megrendelést és/vagy visszautasítani bármely olyan Árut, amely: (i) a megrendelt mennyiséget meghaladva került kiszállításra, (ii) sérült vagy hibás, (iii) helyettesítve lett vagy egyéb módon nem felel meg a mintának vagy a Specifikációknak, vagy (iv) nem került kiszállításra a Teljesítési határidőn belül. A Vevőnek jogában áll továbbá visszautasítani azokat az Árukat vagy Szolgáltatásokat, amelyek nem tesznek eleget a Specifikációknak vagy a jelen Megállapodás feltételeinek. Az Áruk tulajdonjogának Vevőre való átszállása nem minősül az Áruk Vevő által történő Elfogadásának. A Vevő az Ellenőrzési időszakon belül köteles értesíteni a Beszállítót az Áruk vagy Szolgáltatások visszautasításáról, valamint a visszautasítás indokairól. Amennyiben a Vevő nem értesíti a Beszállítót a visszautasításról az Ellenőrzési időszakon belül, az az Áruk vagy Szolgáltatok Vevő általi Elfogadásának tekintendő. A jelen Megállapodás szerint biztosított Áruk vagy Szolgáltatások Vevő általi ellenőrzése, tesztelése vagy Elfogadása, illetve azok használata nem korlátozza vagy befolyásolja egyéb módon a Beszállító Árukra vagy Szolgáltatásokra vonatkozó jelen Megállapodásban foglalt szavatossági kötelezettségeit, és az ilyen szavatosságok az Áruk vagy Szolgáltatások felülvizsgálata, tesztelése, Elfogadása és használata után is fennmaradnak.
  2. A Vevőnek a Beszállító költségére és kárveszélyére jogában áll visszaszolgáltatni a Beszállítónak a visszautasított Árukat, a Vevő választása szerint az alábbiak valamelyike ellenében: (i) a Vevő által a Beszállítónak a visszautasított Árukért fizetett teljes összeg jóváírása vagy visszatérítése; illetve (ii) csereáruk biztosítása a Vevő által megszabott határidőn belül. A visszautasított és a Beszállítónak visszaküldött Áruk tulajdonjoga az átvételt követően a Beszállítóra száll át, és a Beszállító nem cserélheti ki az adott Árukat, kivéve, ha a Vevő erre írásban utasítást ad. A Beszállító nem szállíthat ki olyan Árukat, amelyek a jelen Megállapodás megszegése miatt visszautasításra kerültek, kivéve, ha az ilyen Áruk kiszállítását a Vevő előzetesen jóváhagyta, és azzal a feltétellel, hogy azokat a Vevő általi korábbi visszautasítás(ok) írásos közlése kísérje.
 5. Árak/fizetési feltételek. Az Áruk és/vagy Szolgáltatások árát a vonatkozó Megrendelésben kell meghatározni. A Megrendelésben nem szereplő árnövekedések vagy egyéb többletköltségek nem érvényesek és nem alkalmazandók, kivéve, ha azokat a Vevő előzetesen írásban elfogadta. A Beszállító minden számlát időben állít ki. A Beszállító által megküldött minden számlának eleget kell tennie a Vevő követelményeinek, és tartalmaznia kell legalább a vonatkozó Megrendelésre való hivatkozást. A Vevő a megfelelően benyújtott számlákon szereplő, nem vitatott összegeket a számla kiállítási dátumától számított harminc (30) napon belül fizeti ki. A vitatott összegek kivételével, amennyiben a Vevő által a jelen Megállapodás szerint, vagy azzal kapcsolatban fizetendő összegek kiegyenlítésére nem kerül sor a határidőn belül, az összeget a Bank of England alapkamatán felüli, évi 3%-os kamat terheli, mely időről időre napi szinten kerül kiszámításra a határidő, és a tényleges, valamint a teljes összegű kifizetés között eltelt időszakra nézve, bármely határozathozatal előtt és után egyaránt. A Vevőnek jogában áll visszatartani a jóhiszeműen vitatott számlákon szereplő összegeket mindaddig, amíg a felek az ilyen vitatott összegek tárgyában megállapodásra nem jutnak, és a vitatott összegek ilyen jellegű visszatartása nem minősül a jelen Megállapodás megszegésének, és az érintett összegeket nem terheli kamat. A fentiektől függetlenül, a Vevő vállalja, hogy a vitatott számlákon szereplő, nem vitatott összegeket az itt megadott határidőn belül kifizeti.
 6. Adók. A Megrendelésben foglalt ellenkező értelmű rendelkezés hiányában, a Megrendelésben szereplő minden ár vagy egyéb kifizetés nem tartalmazza az adókat. A Beszállítónak az egyes számlákon tételesen részleteznie kell minden alkalmazandó adót, illetve meg kell adnia adószámát/adószámait. A Vevő az adott számla fizetési határidején belül minden adót kifizet a Beszállítónak. A Beszállító minden alkalmazandó adót átutal az illetékes állami hatóságnak, a vonatkozó jogszabályok követelményei szerint. A jelen Megállapodás rendelkezéseitől függetlenül, a Vevő visszatarthatja a Beszállító részére fizetendő minden összegből az alkalmazandó adókat, melyeket átutal az illetékes állami hatóságoknak, a vonatkozó jogszabályok követelményei szerint.
 7. Veszélyes anyagok. A Beszállító vállalja, hogy a Vevő kérésére és kérése szerint, a veszélyes anyagok használatára vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés érdekében, a Vevő rendelkezésére bocsátja a következők valamelyikét: (a) minden olyan észszerűen szükséges dokumentációt, amely az adott Áruk anyagának összetételét igazolja, összetevőkre lebontva, megjelölve többek között az egyes összetevőkből felhasznált mennyiséget, és/vagy amely az adott Áruk elkészítéséhez, összeállításához, használatához, karbantartásához vagy javításához alkalmazott eljárásokat igazolja; vagy (b) minden olyan észszerűen szükséges dokumentációt, amely igazolja, hogy az adott Áruk és/vagy az azok elkészítéséhez, összeállításához, használatához, karbantartásához vagy javításához alkalmazott eljárások nem tartalmazzák a Vevő által meghatározott bizonyos veszélyes anyagokat, illetve azt, hogy a Szolgáltatásokhoz nincs szükség ilyen anyagok felhasználására.
 8. Jogi megfelelőség; Munkahelyi biztonság. A jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségei teljesítése során, beleértve a Szolgáltatások teljesítését is, a Beszállító köteles mindenkor betartani az alkalmazandó jogszabályokat, előírásokat, normákat és szabályozásokat. A Beszállító mindenkor köteles nyilvántartásba vetetni magát a releváns helyi munkavédelmi hatóságnál, továbbá köteles helyesen vezetni az alkalmazottak juttatásával kapcsolatos könyvelést, illetve kérésre igazolni a könyvvitel helyességét a Vevő számára. A Beszállító köteles megszerezni minden olyan vonatkozó engedélyt, licencet, mentességet, beleegyezést és jóváhagyást, amely az Áruk gyártásához és kiszállításához, valamint a Szolgáltatások teljesítéséhez szükséges.
 9. Szavatosságok.
  1. Termékszavatosságok. A Beszállító szavatolja a Vevő számára, hogy a Szavatossági idő alatt a rendelkezésre bocsátott valamennyi Áru: (i) kielégítő minőségű; (ii) a rendeltetés tekintetében alkalmas, biztonságos és elégséges; (iii) a Vevővel való ellenkező értelmű megegyezés hiányában új; (iv) a kivitelezés, alapanyagok és kidolgozás tekintetében hibátlan; (v) szigorúan megfelel a Specifikációknak; (vi) a tulajdonjog tekintetében zálogjog- és tehermentes, és a Vevő részére történő kiszállítás idején a Szolgáltató rendelkezik az ilyen Árukhoz kapcsolódó tulajdonjog Vevő részére történő átruházásához szükséges minden jogcímmel; (vii) megegyezik a Vevő rendelkezésére bocsátott bármely mintával; és (viii) megfelel valamennyi alkalmazandó jogszabálynak, előírásnak, normának és szabályozásnak.
  2. Szolgáltatási garanciák. A Beszállító minden Szolgáltatást az alábbiak szerint teljesít: (i) olyan fokú szakértelem, képesség, igyekezet, figyelem, elővigyázatosság, ítélőképesség és feddhetetlenség mellett, amely észszerűen elvárható egy, a jelen Megállapodás keretében nyújtott Szolgáltatásokkal megegyező, vagy azokhoz hasonló szolgáltatásokat nyújtó szakképzett és tapasztalt szolgáltatótól; (ii) valamennyi Specifikációval és a Vevő minden, Beszállítóra vonatkozó irányelvével, útmutatásával, szabályzatával és magatartási kódexével összhangban; és (iii) kizárólag a Szolgáltatások teljesítéséhez szükséges képességekkel, képzettséggel, szakértelemmel és végzettséggel rendelkező személyzeti tagok igénybevételével. A Vevő kifogással élhet a Beszállító által nyújtott Szolgáltatások teljesítésében részt vevő azon munkatársakkal szemben, akik a Vevő észszerű megítélése alapján, nem rendelkeznek a megfelelő képességekkel vagy végzettségekkel, szabályszegést követnek el, biztonsági kockázatot vagy veszélyt jelentenek, illetve inkompetensek vagy gondatlanok, és a Beszállító az ezzel kapcsolatos értesítés kézhezvételét követően köteles azonnali hatállyal kizárni az ilyen munkatársakat a Szolgáltatások teljesítéséből, és nem alkalmazhatja többé őket a Szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a Vevő előzetes írásos beleegyezése nélkül.
  3. Szellemi tulajdonhoz fűződő szavatosság. A Beszállító továbbá szavatolja a Vevő számára, hogy az Áruk és/vagy Szolgáltatások (beleértve bármely Készterméket is) nem sértik, illetve szegnek meg valamely Szellemi tulajdonjogot sem.
  4. Gyártói szavatosság. A Beszállító átruházza a Vevőre a gyártói szavatosságot a nem a Beszállító által vagy részére gyártott minden Áru esetében, és megteszi az ilyen harmadik fél gyártók által megkövetelt lépéseket az ilyen jótállások Vevőre való átruházásának érvényesítése érdekében.
 10. Szavatossági jogorvoslatok.
  1. A 9.a. vagy a 9.b. szakaszokban foglalt bármely szavatossági vagy jótállási kötelezettség megszegése esetén – és a Vevőt megillető egyéb jogok vagy jogorvoslati lehetőségek (többek között a Vevő jelen Megállapodásban meghatározott kártérítési jogainak a) befolyásolása nélkül – a Beszállító a saját költségén és a Vevő választása szerint, az ilyen szabályszegéssel kapcsolatban, a Vevő által küldött értesítés kézhezvételétől számított 10 naptári napon belül visszatéríti az érintett Árukért kifizetett összeget, vagy megjavítja/kicseréli azokat, vagy ismételten teljesíti az érintett Szolgáltatásokat. Minden kapcsolódó költség, többek között az újrateljesítés költségei, az Áruk és/vagy a Szolgáltatások ellenőrzésének költségei, az Áruk Vevőtől a Beszállítóhoz való visszaszállításának költségei, a Vevő részére megküldött pótszállítmány költségei, és az ellátási láncot érintő megszakításokból fakadó költségek a Beszállítót terhelik. Az Áruk megjavítása vagy cseréje, vagy a Szolgáltatások újrateljesítése esetén, a 9.a. szakaszban foglalt szavatosságok érvényesek maradnak a megjavított vagy kicserélt Árukra, a megjavított vagy kicserélt Áruk Vevő általi Elfogadásától számított újabb Szavatossági időszakra. Amennyiben a Beszállító nem tudja megjavítani vagy kicserélni az Árut a fentiekben megszabott határidőn belül, a Beszállító költségén a Vevő gondoskodik az Áruk megjavításáról vagy cseréjéről.
  2. Abban az esetben, ha a Beszállító által a Vevő rendelkezésére bocsátott bármely Áru esetén harmadik fél Szellemi tulajdonjogainak megsértésével kapcsolatos állítás vagy vád merül fel, a Beszállító saját választása szerint, és a saját költségén – a Vevőt megillető egyéb jogok vagy jogorvoslati lehetőségek (többek között a Vevő jelen Megállapodásban meghatározott kártérítési jogainak a) befolyásolása nélkül – köteles: (i) azonnal biztosítani a Vevő számára egy üzletileg észszerű alternatívát, például megszerezni a Vevő számára az érintett Áruk használatának jogát, (ii) kicserélni az ilyen Árukat alternatív, jogokat nem sértő, a Vevő számára megfelelő árukkal, vagy (iii) módosítani az ilyen Árukat (a funkciók befolyásolása nélkül) úgy, hogy azok ne sértsenek jogokat.
 11. Szellemi tulajdonjogok. Az egyes Késztermékekhez fűződő minden szellemi tulajdonjog a Késztermékek ellenértékének a Beszállító részére történő kifizetését követően, a Vevőt illeti meg, zálogjogtól és tehertől mentesen. Amennyiben valamely Késztermék a Beszállító tulajdonában lévő szellemi tulajdont tartalmaz, a Beszállító ezennel globális, jogdíjmentes, nem kizárólagos, örök érvényű licencet biztosít a Vevő részére a Késztermékek részét képező szellemi tulajdonok használatához, másolásához, módosításához és terjesztéséhez. A Beszállító vállalja, hogy minden indokoltan kért segítséget megad a Vevőnek a fent meghatározott jogainak érvényesítéséhez, beleértve az ahhoz szükséges minden olyan átruházáshoz és személyhez fűződő jogról való lemondás megszerzését, hogy az ilyen anyagokhoz fűződő teljes körű jog, tulajdonjog és érdekeltség a Vevőre és annak jogutódjaira és megbízottaira szálljon.
 12. Titoktartás. A valamely fél általi írásos kizárás hiányában a felek elfogadják, hogy minden olyan felfedett információ, amelyet annak természete alapján bármely személy észszerűen bizalmasnak ítélne, Bizalmas információnak számít, függetlenül attól, hogy a felfedésre szóban, géppel olvasható formátumban, írásban, digitálisan, elektronikusan vagy más tárgyi formában került-e sor, illetve függetlenül attól, hogy megjelölték-e azt bizalmasként, vagy sem. Az előzőek korlátozása nélkül, „Bizalmas információnak” minősülnek többek között a szabadalmak, szabadalmi bejelentések, találmányok, felfedezések, kereskedelmi titkok, technikák, modellek, adatok, programok, eljárások, kivitelezések, know-how-k, harmadik felekkel kötött megállapodások, aktuális és potenciális ügyfelek és vásárlók listája, az azokkal kapcsolatos információk, a marketing tervek, pénzügyi információk, termékek, üzleti tervek, értékesítési pozicionálási stratégiák, értékesítési jelentések és kommunikációs stratégiák. A jelen Megállapodásban kifejezetten megadott engedély hiányában, a felek nem fedhetik fel a Bizalmas információkat harmadik felek előtt, a másik fél beleegyezése nélkül. A fogadó fél köteles megóvni a Bizalmas információk titkosságát, észszerű és legalább olyan fokú gondosságot tanúsítva, mint amilyet a saját, hasonló természetű titkos információinak védelme esetén tanúsítana. A fogadó fél ezennel elfogadja, hogy a kapott Bizalmas információkat kizárólag a jelen Megállapodás szerinti kötelezettségei teljesítéséhez használhatja fel, és hogy köteles gondoskodni az ilyen információk titkosságának megőrzéséről; azzal a feltétellel, hogy a fogadó fél az ilyen információk bármelyikét felfedheti azon igazgatói, tisztségviselői, alkalmazottai, részvényesei, partnerei, ügynökei vagy tanácsadói számára (beleértve többek között az ügyvédeket és a konzulenseket is) (együttesen a „Képviselők”), akiknek feltétlenül ismerniük kell az adott információt, és akiket a jelen Megállapodásban foglaltakhoz hasonló titoktartási kötelezettségek kötnek. Az egyes fogadó felek felelősséget vállalnak a jelen Megállapodás bármely rendelkezésének Képviselőik bármelyike által történő megszegéséért. Valamennyi Bizalmas információ a közlő fél tulajdona marad. A felek közötti üzleti viszony megszűnése esetén, vagy a közlő fél írásbeli kérésére a fogadó fél köteles azonnal visszaszolgáltatni vagy megsemmisíteni minden olyan, a tulajdonában lévő vagy irányítása alatt álló tételt és anyagot, amely Bizalmas információt tartalmaz, beleértve a másolatokat is.
 13. Adatvédelem. Az itt használt értelemben: (i) „Jogszabály” bármely jogszabály, előírás, szabályozás vagy önszabályozó szabályrendszer, és (ii) A „adatkezelő”, „érintett”, „személyes adat”, „adatvédelmi incidens”, „adatfeldolgozó” és „adatfeldolgozás” kifejezések az EU 2016/679 rendeletében (a „Rendelet”) megadott jelentéssel bírnak. A Beszállító: a) betart minden vonatkozó adatvédelmi jogszabályt („Adatvédelmi jogszabály”), és tudatosan nem tesz olyat, hogy a Vevő megszegje bármelyik Adatvédelmi jogszabályt; b) kizárólag a jelen Megállapodással, valamint a Vevő által kapott dokumentált utasításokkal összhangban dolgozza fel a személyes adatokat, és megköveteli, hogy minden alkalmazottja vagy ügynöke is ugyanígy tegyen. Ha az Európai Unió vagy valamely EU tagállam jogszabályai a Vevő utasításaival ellentétes adatfeldolgozást követelnek meg a Beszállítótól, a Beszállító még a személyes adatok feldolgozása előtt értesíti a Vevő, kivéve, ha az ilyen eltérő adatfeldolgozást megkövetelő Jogszabály a közérdekre alapozva tiltja a Beszállító számára a Vevő értesítését, mely esetben a Vevő értesítésére akkor kerül sor, amikor a jogszabályok ezt megengedik; c) gondoskodik róla, hogy a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező munkatársak (1) tisztában legyenek a személyes adatok bizalmas jellegével, illetve kötelesek legyenek megőrizni az ilyen személyes adatok titkosságát; és (2) tisztában legyenek a Beszállító azon kötelezettségeivel, valamint azon személyes kötelezettségeikkel, amelyek a jelen Megállapodás értelmében őket terhelik; d) nem exportálja a jelen Megállapodás keretében az Európai Gazdasági Térség („EGT”) területén feldolgozott személyes adatokat EGT-n kívüli területre a Vevő előzetes írásos engedélye nélkül, kivéve, ha az exportálás olyan jogrendszerű területre történik, amely az Európai Bizottság megítélése szerint megfelelő szintű védelmet képes biztosítani a Beszállító által az EGT területén belülről kapott személyes adatok számára; e) nem adja alvállalkozásba a jelen Megállapodás tárgyát képező feldolgozási műveleteket, kivéve, ha (1) a Beszállító szert tett a Vevő erre vonatkozó előzetes írásos beleegyezésére; és (2) az alvállalkozót olyan írásos megállapodás köti, amely ugyanolyan kötelezettségeket ró az alvállalkozóra, mint amelyek a Beszállítót a jelen Megállapodás értelmében terhelik. A Beszállító marad a teljes körű és kizárólagos felelős az alvállalkozó által a jelen Megállapodás értelmében végzett adatfeldolgozásért; f) üzletileg észszerűen elvárható erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy: (1) segítsen a Vevőnek teljesíteni azon kötelezettségét, mely szerint válaszolnia kell az érintettnek a Rendelet által biztosított jogokkal kapcsolatos joggyakorlási kérelmeire; (2) segítsen a Vevőnek megfelelni a Rendeletnek, többek között a kivizsgálási, jogorvoslati és azon kötelezettségének, mely szerint indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell a szabályozó hatóságokat vagy az érintetteket adatvédelmi incidensekről, értékelnie kell a magánélet védelmére gyakorolt hatásokat, illetve konzultálnia kell a szabályozó hatóságokkal a magánélet védelmét érintő hatásvizsgálat tárgyát képező feldolgozás kapcsán; (3) az Adatvédelmi jogszabály betartásának tanúsításához szükséges valamennyi információt rendelkezésre bocsásson; (4) engedélyezze a Vevő vagy a Vevő által megbízott auditor által történő auditálási folyamatokat, többek között az ellenőrzéseket és információkéréseket, illetve hozzájáruljon azokhoz. A Beszállító azonnali hatállyal értesíti a Vevő, amennyiben a Vevőtől kapott bármely utasítás a Beszállító véleménye szerint sérti az Adatvédelmi jogszabályt; g) a jelen Megállapodás megszűnését követően, a Vevő választásának megfelelően töröl vagy visszaszolgáltat minden személyes adatot, kivéve, ha a Jogszabályok másként rendelkeznek. A Beszállító köteles: I. megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket foganatosítani a védelmet élvező személyes adatok feldolgozásából és természetéből eredő kockázatokkal arányos szintű biztonság biztosítása érdekében. Olyan adatvédelmi incidens esetén, amely hatással lehet a személyes adatokra, köteles azonnal értesíteni a Vevőt, amint az ilyen visszaélésről tudomást szerez; továbbá, II. indokolatlan késedelem nélkül értesíteni a Vevő, ha a Beszállító a továbbiakban nem képes teljesíteni a jelen 13. szakaszban meghatározott bármely kötelezettségét, továbbá köteles azonnali hatállyal felfüggeszteni a személyes adatok feldolgozását, és helyreállítani a kötelezettség teljesítésre vonatkozó képességét. A Beszállító megtéríti a Vevőnek azokat az észszerű kiadásokat, amelyek a Beszállító vagy annak társvállalatai vagy alvállalkozói által okozott adatvédelmi incidensből fakadóan a Vevőrészéről merültek fel, beleértve többek között az adatvédelmi incidenskivizsgálásának, az érintettek értesítésének, valamint a körülmények alapján szükséges támogatás (például hitelmonitoring) érintettek részére történő biztosításának a költségeit.
 14. Biztosítás. A Beszállító kijelenti és szavatolja a Vevő részére, hogy teljes mértékben érvényes biztosításokkal rendelkezik valamely jóhírű biztosítótársaságnál, mégpedig olyan fedezeti összegekre, amilyenekre a jelen Megállapodás szerint biztosított Árukkal és Szolgáltatásokkal megegyező, vagy azokhoz hasonló árukat és szolgáltatásokat nyújtó, más elővigyázatos beszállító is biztosítást kötne, beleértve többek között egy szakmai felelősségbiztosítást és egy átfogó általános kereskedelmi felelősségbiztosítást (mely termékfelelősségi fedezetet, berendezések és készülékek összkockázatú biztosítását és gépjármű felelősségbiztosítást foglal magában). Ezenfelül, a Beszállító a saját költségére a Vevő által időről időre megkövetelt egyéb biztosításokat is megköt, illetve fenntart. A Beszállító a Vevő kérése szerint és esetén, köteles azonnal írásos bizonyítékkal igazolni a biztosítás meglétét. Kérés esetén, a Vevőt az ilyen biztosítások további biztosítottjaként kell megnevezni. A Vevő kérésére, az ilyen biztosítások úgy rendelkeznek, hogy azok nem mondhatók le vagy nem módosíthatók jelentős, a Megállapodás szerinti fedezetet érintő módon, a Vevő biztosító általi, 30 napos előzetes írásos értesítése nélkül.
 15. Kártalanítás. A Beszállító megvédi, kártalanítja és mentesíti a Vevőt és annak Társvállalatait, valamint azok tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, tanácsadóit és ügynökeit („Vevői kártalanítottak”) minden olyan követeléssel, bírsággal, veszteséggel, perrel, kárral, kiadással, jogi díjjal és egyéb felelősséggel szemben, amely a Vevői kártalanítottak ellen vagy részéről merül fel, illetve amely a következőkből fakad, vagy azokhoz kapcsolódik: (a) halál, személyi sérülés, illetve ingatlan vagy személyes tárgyi tulajdont érintő veszteség vagy kár, amely az Áruk vagy Szolgáltatások használatából, illetve azok tényleges vagy állítólagos hibájából fakad, vagy abból, hogy az Áruk vagy Szolgáltatások nem felelnek meg a jelen Megállapodásban foglalt szavatosságoknak vagy Specifikációknak; (b) bármely állítás, amely szerint az Áruk vagy Szolgáltatások megszegik vagy sértik valamely személy Szellemi tulajdonjogait vagy egyéb jogait; (c) a Beszállító vagy annak bármely Társvállalata, illetve alvállalkozója általi bármely tudatos, szándékos, törvénytelen vagy gondatlan cselekedet vagy mulasztás; (d) a jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségek bármelyikének a Beszállító által történő megsértése; vagy (e) az Árukhoz vagy Szolgáltatásokhoz kapcsolódó bármely zálogjog vagy teher.
 16. A felelősség korlátozása.
  1. A jelen Megállapodás, vagy bármely Megrendelés egyetlen része sem zárja ki vagy korlátozza a felek felelősségét a következők tekintetében:
   1. az adott fél gondatlanságából fakadó haláleset vagy személyi sérülés;
   2. csalás vagy megtévesztés;
   3. bármely felelősség, amely az alkalmazandó jogszabályok értelmében nem zárható ki vagy nem korlátozható; illetve
   4. a fenti 15. szakaszban foglalt kártalanításokhoz kapcsolódó bármely felelősség.
  2. A 16.A. SZAKASZBAN MEGHATÁROZOTT ESETEK KIVÉTELÉVEL, A FELEK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZNAK EGYMÁSNAK VAGY BÁRMELY MÁS SZEMÉLYNEK FELELŐSSÉGGEL AZON KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, KÖVETKEZMÉNYES VAGY BÜNTETŐ KÁRTÉRÍTÉSEKÉRT, BELEÉRTVE BÁRMELY NYERESÉG, ADAT, JÓHÍR VAGY ÜZLETI LEHETŐSÉG ELVESZTÉSÉT, AMELYEK A JELEN MEGÁLLAPODÁSBÓL FAKADNAK VAGY AHHOZ KAPCSOLÓDNAK.
 17. Független vállalkozók. A Beszállító a jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségeit független vállalkozóként teljesíti, és a Beszállító vagy annak alkalmazottai semmiképp nem minősülnek a Vevő alkalmazottainak, ügynökeinek, partnereinek, megbízottainak vagy vele való közös vállalkozás tulajdonosainak. A Beszállító és annak alkalmazottai nincsenek feljogosítva arra, hogy képviseljék a Vevőt vagy annak Társvállalatait, valamint arra, hogy a Vevőre vagy annak Társvállalataira nézve kötelező érvényű egyezséget vállaljanak, továbbá sem a Beszállító, sem annak alkalmazottai nem tüntethetik fel magukat a Vevő vagy annak Társvállalatai nevében eljárásra jogosult személyként.
 18. További biztosítékok. A felek minden olyan további és egyéb dokumentumot aláírnak, minden olyan megbeszélést lebonyolítanak, elfogadnak, minden olyan állásfoglalást, és minden olyan további és egyéb intézkedést és dolgot megtesznek saját maguk vagy mások révén, amely a jelen Megállapodás és annak bármely részének érvényesítéséhez szükséges vagy elvárt.
 19. Részleges érvénytelenség. Abban az esetben, ha egy illetékes bíróság a jelen Megállapodás bármely rendelkezését bármilyen okból részben vagy teljes mértékben érvényesíthetetlennek vagy érvénytelennek ítéli, az ilyen érvénytelenség és érvényesíthetetlenség kizárólag az adott rendelkezésre vagy annak adott részére vonatkozik, a többi rész és minden egyéb rendelkezés pedig korlátozás nélkül érvényben marad.
 20. Jogról való lemondás. A jelen Megállapodással kapcsolatos bármely jogról való lemondás, vagy az abban foglalt bármely rendelkezés módosítása kizárólag abban az esetben válik kötelező érvényűvé a másik félre nézve, ha az írásban kerül rögzítésre, és azt az adott fél aláírásával ellátja.
 21. Átruházás. A Beszállító sem teljes egészében, sem részben nem ruházhatja át vagy adhatja alvállalkozásba a jelen Megállapodást, a Vevő előzetes írásos beleegyezése nélkül. A jelen Megállapodás vagy annak bármely részének a Beszállító által történő engedélyezett átruházása vagy alvállalkozásba adása nem menti fel a Beszállítót a jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségei alól, és a Beszállító az engedményessel vagy alvállalkozóval együttesen és egyetemlegesen felel az átruházott vagy alvállalkozásba adott bármely kötelezettség teljesítéséért. A Beszállító bármely alvállalkozójának cselekedetei vagy mulasztásai a Beszállító cselekedeteinek és mulasztásainak tekintendők. A Vevő átruházhatja a jelen Megállapodás egészét vagy egy részét bármely Társvállalatára, a Beszállító beleegyezése nélkül is. A jelen Megállapodás a felek és azok vonatkozó jogutódainak és felhatalmazott képviselőinek előnyére lép hatályba, és azokra nézve kötelező érvényű.
 22. Kumulatív jogorvoslatok. Az egyes feleket a jelen Megállapodás szerint megillető jogok és jogorvoslati lehetőségek kumulatív jellegűek, és a jogszabályok által, vagy méltányosságból biztosított egyéb jogok és jogorvoslati lehetőségek kiegészítéseképpen állnak rendelkezésre.
 23. Harmadik felek jogai. Azok a személyek, akik a jelen Megállapodásnak nem szerződő felei, nem jogosultak a jelen Megállapodás érvényesítésére. Rendelkezések hatályban maradása. A jelen Megállapodás bármely olyan rendelkezése, amelynek kifejezett, vagy jellegéből adódó közvetett rendeltetése a jelen Megállapodás megszűnésén vagy teljesítésén túli fennmaradás, a jelen Megállapodás megszűnése, lejárta vagy teljesítése után is korlátozás nélkül érvényben marad.
 24. Értelmezés. A jelen Megállapodásban feltüntetett címsorok, illetve a cikkekre, szakaszokra, ütemtervekre, függelékekre, mellékletekre és más alszakaszokra való bontása nem befolyásolja azok értelmezését. Kivéve, ha a szövegkörnyezet másként kívánja meg, bármely szó egyes számú jelentése tartalmazza a többes számút is, és fordítva; az egy adott nemre utaló szavak a másik nemre is vonatkoznak. A jelen Megállapodás keretében cikkekre, szakaszokra, ütemtervekre, függelékekre, mellékletekre és más alszakaszokra történő bármely hivatkozás a Megállapodás adott részeire vonatkozik. Ott, ahol a Megállapodásban a „beleértve” kifejezés szerepel, „beleértve többek között” értendő, míg ahol a „magában foglalja” kifejezés szerepel, a „magában foglalja többek között” értendő. A felek elfogadják, hogy a jelen Szerződés angol és magyar nyelven készült. Amennyiben bármilyen ellentmondás vagy eltérés van a Szerződés angol nyelvű és a magyar nyelvű változata között, az angol nyelvű változat irányadó.
 25. Irányadó jog. A jelen Megállapodásra, és az abból bármely módon fakadó, vagy azzal kapcsolatos minden szerződésen kívüli kötelezettségre nézve, Hollandia jogszabályai az irányadók, azoknak megfelelően értelmezendők, és azok szerint lépnek hatályba. Amszterdam bíróságai kizárólagos joghatósággal rendelkeznek a jelen Megállapodásból vagy a jelen Megállapodás által teremtett jogviszonyból fakadó, vagy ahhoz kapcsolódó bármely követelés, jogvita vagy ellentmondás rendezésének tekintetében.

By clicking "continue" you'll be leaving this web site and landing on a third-party site, which is governed by different terms and privacy policies.


CANCEL CONTINUE
x
Hey! Just so you know, by continuing to use our site or by clicking "That's Fine", you're consenting to the storing of cookies on your device to enhance your experience and for analytical purposes.
More info. That's Fine