Suppliers


Spin Master International B.V. - Czech Republic
Standardní nákupní podmínky objednávek

Každá objednávka zboží a/nebo služeb umístěná kupujícím podléhá těmto standardním podmínkám nákupu a podmínkám příslušné objednávky a je podmíněna dodavatelovým souhlasem s takovými podmínkami. Přijetím objednávky, dodáním zboží nebo poskytnutím služeb dodavatelem se má za to, že tento souhlasí se skutečností, že bude takovými podmínkami vázán.

 1. Definice. V těchto standardních podmínkách nákupu platí následující definice:
  1. Partnerem“ se rozumí jakákoliv obchodní společnost či jiná osoba nebo subjekt, který přímo či nepřímo prostřednictvím jednoho nebo více prostředníků danou osobu kontroluje, je touto kontrolován, případně je s ní pod společnou kontrolou.
  2. Výraz „přijetí“ bude vykládán významem, který je mu připisován v odstavci 4.a.
  3. Smlouvou“ se rozumí tato smlouva uzavřená mezi dodavatelem a kupujícím za účelem nákupu a prodeje zboží a/nebo služeb.
  4. Kupujícím“ se rozumí společnost Spin Master International BV nebo kterýkoliv z jejich partnerů uvedených v objednávce.
  5. Výraz „důvěrné informace“ bude vykládán významem, který je mu připisován v odstavci 12.
  6. Dodávkou“ se rozumí jakákoliv dodávka nebo jiný produkt či výsledek služeb, na něž odkazuje objednávka, a jakékoliv materiály, údaje a dokumentace a zahrnuje jakákoliv práva k duševnímu vlastnictví vytvořenému dodavatelem na základě takové objednávky.
  7. Datem dodání“ se rozumí datum dodání zboží a/nebo poskytnutí služeb stanovených v objednávce.
  8. Místem dodání“ se rozumí místo určené kupujícím v objednávce, kam dodavatel dodá zboží a/nebo kde poskytne služby, případně taková jiná oblast nebo místo, které kupující písemně stanoví.
  9. Zbožím“ se rozumí zboží, jehož dodání je od dodavatele vyžadováno na základě objednávky a které zahrnuje veškeré materiály, součásti, obaly a značení takového zboží.
  10. Právy k duševnímu vlastnictví“ se rozumí veškerá práva k duševnímu a průmyslovému vlastnictví a práva obdobného charakteru včetně veškerých práv souvisejících s patenty, ať již vydanými patenty a patentovými přihláškami, nebo patenty vydanými na jejich základě (včetně rozdělení, opětovného vydání, opětovného šetření, obnovení a částečného obnovení), ochranných známek, autorských práv, práv k průmyslovým vzorům, práv týkajících se obchodních tajemství a důvěrných informací, práv na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech, práv na ochranu osobnosti, morálních práv a jiných práv k duševnímu vlastnictví, ať již registrovaných, či nikoliv, a všech přihlášek, registrací, obnovení a prodloužení, které se výše uvedených práv týkají.
  11. Objednávkou“ se rozumí objednávka mezi kupujícím a dodavatelem za účelem nákupu a prodeje zboží a/nebo služeb, k níž jsou tyto standardní podmínky nákupu připojeny, případně do této začleněny formou odkazu.
  12. Službami“ se rozumí jakékoliv služby, které mají být dodavatelem poskytovány kupujícímu na základě objednávky.
  13. Specifikacemi“ se rozumí požadavky, vlastnosti a specifikace zboží a/nebo služeb uvedené v příslušné objednávce. Specifikace dále zahrnují: (a) dokumentaci zveřejněnou dodavatelem v souvislosti se zbožím a/nebo službami, (b) provozní a technické charakteristiky a funkční vlastnosti zboží a/nebo služeb, (c) normy či úrovně poskytování služeb a (d) obchodní podmínky kupujícího, které jsou výslovně uvedené v objednávce.
  14. Dodavatelem“ se rozumí smluvní strana uvedená na první straně objednávky, která s kupujícím navazuje smluvní vztah za účelem nákupu a prodeje zboží a/nebo služeb.
  15. Dodavatelovým návrhem“ se rozumí jakékoliv potvrzení, odhad, cenová nabídka, nabídka k prodeji, faktura nebo dodavatelův návrh týkající se dodání zboží a/nebo služeb kupujícímu včetně jakýchkoliv návrhů učiněných v souvislosti s výzvou k podání cenových nabídek, výzvou k podání návrhu nebo obdobným postupem zahájeným ze strany kupujícího.
  16. Záruční dobou“ se v souvislosti s jakýmkoliv zbožím nebo službami rozumí delší z následujících období: (i) výslovná záruční doba poskytnutá dodavatelem ke zboží nebo službám v písemné podobě a (ii) období počínající datem přijetí takového zboží a/nebo služeb dodavatelem a končící ke stejnému datu o dva (2) roky později.
 2. Smlouva. Smlouva se skládá pouze z: (a) těchto standardních podmínek nákupu, (b) příslušné objednávky a (c) jakýchkoliv specifikací nebo jiných dokumentů, na které objednávka výslovně odkazuje. Odkazuje-li objednávka na kterýkoliv z dodavatelových návrhů, výhradním účelem odkazu je zahrnutí popisů a specifikací zboží a/nebo služeb uvedených v dodavatelově návrhu, a to pouze za předpokladu, že podmínky dodavatelova návrhu nejsou v rozporu s popisy a specifikacemi uvedenými v objednávce. S výjimkou případů, kdy kupující písemně přijme jiné podmínky, nebude přijetí ani úhrada zboží a/nebo služeb kupujícím z jeho strany představovat přijetí jakýchkoliv dalších či odlišných podmínek v kterémkoliv z dodavatelových návrhů nebo jiných dokumentů. Dojde-li k rozporu nebo nesouladu mezi dokumenty, které tvoří smlouvu, a není-li výslovně stanoveno jinak, pořadí priority dokumentů bude odpovídat pořadí, v němž jsou tyto uvedeny v tomto odstavci 2.
 3. Dodání zboží a služeb
  1. Dodavatel se dle daného případu zavazuje dodat a doručit zboží kupujícímu a/nebo poskytnout služby za podmínek uvedených v této smlouvě.
  2. Dodavatel zboží na své náklady zabalí, naloží a doručí do místa dodání v souladu s pokyny týkajícími se fakturace, dodacích podmínek, odeslání, balení a jiných otázek, které jsou uvedeny na první straně objednávky, případně byly jinak písemně poskytnuty kupujícím dodavateli. Není-li s kupujícím písemně ujednáno jinak, nebudou přípustné žádné poplatky za dovozné, přepravné, pojištění, odeslání, skladování, manipulaci, zdržení, místní dopravné, balné ani jiné obdobné poplatky, které nejsou uvedeny v příslušné objednávce.
  3. Ke každé zásilce zboží bude dodavatelem přiložen balicí list, kde bude uvedeno číslo objednávky kupujícího, číslo a popis položky a takové další informace, které si může kupující příležitostně vyžádat. Pokud jde o zásilky zboží a k nim přiložené balicí listy, rozhodující a směrodatné budou údaje o počtu a hmotnosti zjištěné kupujícím.
  4. Zboží bude vhodným způsobem zabaleno tak, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození, aby přepravní náklady zůstaly na co nejnižší úrovni, aby dodávky probíhaly včas a aby splňovaly běžné požadavky přepravců. Na dodávky zboží a poskytnuté služby se vztahuje povinnost plnění ve smluvené době. Zboží bude dodáno a služby poskytnuty do příslušného termínu dodání. Je-li pravděpodobné, že dodavatel nebude schopen dodržet termín dodání, musí bezodkladně informovat kupujícího. Není-li uvedeno jinak, v rozsahu dovoleném platnými zákony a po písemném oznámení dodavateli může kupující objednávku nebo kteroukoliv z jejích částí v kterémkoliv okamžiku před termínem dodání zrušit nebo změnit, a to z jakéhokoliv důvodu či bez jeho udání, případně pro nedodržení této smlouvy ze strany dodavatele.
  5. Není-li s kupujícím písemně ujednáno jinak, vlastnická práva a rizika ztráty či poškození přejdou na kupujícího doručením zboží do místa dodání. Kupující není vázán žádnou povinností zajistit pojištění po dobu, kdy je zboží na cestě od dodavatele do místa dodání.
  6. Pokud jde o jakékoliv zboží pocházející ze zdrojů či od dodavatelů nacházejících se mimo území Nizozemska, dodavatel se bude řídit veškerými pokyny kupujícího a bude spolupracovat s jeho celním zástupcem v souladu s pokyny kupujícího (včetně poskytnutí požadované přepravní dokumentace).
  7. Dodavatel bude dodržovat veškeré platné zákony a regulační požadavky týkající se dodávek služeb a/nebo zásilek a dovozu zboží.
 4. Přejímka, přijetí a odmítnutí
  1. Veškeré zásilky zboží a poskytnuté služby podléhají právu kupujícího provést jejich přejímku. Kupující může takovou přejímku uskutečnit, a to v průběhu třiceti (30) dnů („období přejímky“) od dodání zboží do místa dodání nebo poskytnutí služby. Po uskutečnění takové přejímky kupující zboží či služby buď přijme („přijetí“), nebo odmítne. Kupující je oprávněn dle své volby a na náklady dodavatele zrušit kteroukoliv objednávku a/nebo odmítnout jakékoliv zboží, které: (i) bylo dodáno v množství převyšujícím množství objednané, (ii) je poškozené nebo vadné, (iii) bylo nahrazeno jiným, případně z jiného důvodu neodpovídá vzorku nebo specifikacím nebo (iv) nebylo do termínu dodání odesláno. Kupující je dále oprávněn odmítnout jakékoliv zboží nebo služby, které neodpovídají specifikacím nebo kterékoliv podmínce této smlouvy. Převod vlastnických práv ke zboží na kupujícího nebude z jeho strany představovat přijetí takového zboží. V průběhu období přejímky bude kupující informovat dodavatele o jakémkoliv odmítnutém zboží nebo službách spolu s důvody pro jejich odmítnutí. Jestliže kupující v průběhu období přejímky neinformuje dodavatele o žádném takovém odmítnutém zboží nebo službách, bude se mít za to, že je kupující přijal. Přejímkou, zkouškami, přijetím ani použitím zboží nebo služeb kupujícím podle této smlouvy nebudou nijak omezeny ani jiným způsobem dotčeny záruční povinnosti, kterými je dodavatel v souvislosti se zbožím a službami podle této smlouvy vázán, a taková záruka zůstane v platnosti i po uskutečnění přejímky a zkoušek a přijetí a použití zboží nebo služeb.
  2. Kupující bude oprávněn vrátit odmítnuté zboží dodavateli, přičemž tento ponese náklady a riziko ztráty, a kupující bude dle své volby žádat některou z následujících možností: (i) provedení zápočtu veškerých plateb uhrazených kupujícím dodavateli za odmítnuté zboží nebo jejich vrácení v plné výši nebo (ii) doručení náhradního zboží ve lhůtě stanovené kupujícím. Vlastnická práva k odmítnutému zboží vrácenému dodavateli budou na tohoto převedena po jejich dodání a s výhradou písemného pokynu kupujícího nebude takové zboží nahrazeno jiným. Dodavatel nebude dodávat zboží, které bylo dříve odmítnuto na základě nedodržení této smlouvy. Toto neplatí, jestliže kupující dodání takového zboží předem schválí a ke zboží je připojeno písemné oznámení o předchozím (předchozích) odmítnutí(-ch) ze strany kupujícího.
 5. Cenové/platební podmínky. Ceny zboží a/nebo služeb budou uvedeny v příslušné objednávce. Zvýšené ceny ani poplatky, které nejsou výslovně uvedeny v objednávce, nejsou účinné, pokud nebyly předem písemně schváleny kupujícím. Dodavatel bude veškeré faktury vystavovat včas. Veškeré faktury doručené dodavatelem musí splňovat požadavky kupujícího a budou přinejmenším obsahovat odkaz na příslušnou objednávku. Nerozporované části řádně vystavených faktur budou kupujícím uhrazeny ve lhůtě třiceti (30) dnů od data vystavení faktury. Jestliže k datu splatnosti nedojde k úhradě kterékoliv z částek splatných kupujícímu na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude k dané částce účtována roční úroková sazba ve výši 3 % nad základní sazbou Bank of England, která bude případně kalkulována denně, a to od data splatnosti do data skutečného uhrazení celé částky, ať již před vynesením jakéhokoliv rozhodnutí, či po něm. Toto neplatí ve vztahu k rozporovaným částkám. Kupující bude oprávněn pozdržet úhradu jakýchkoliv vyfakturovaných částek, které byly v dobré víře rozporovány, a to do doby, než smluvní strany dosáhnou dohody v souvislosti s takovými rozporovanými částkami. Takové pozdržení úhrady rozporovaných částek nebude považováno za porušení této smlouvy a k takovým částkám nebude účtován žádný úrok. Bez ohledu na kteroukoliv z výše uvedených skutečností se kupující zavazuje ve lhůtě stanovené touto smlouvou uhradit zůstatek nerozporovaných částek na jakékoliv faktuře, která je předmětem sporu.
 6. Daně. Není-li v objednávce stanoveno jinak, veškeré ceny či jiné platby v ní budou uvedeny bez jakýchkoliv daní. Dodavatel na každé faktuře uvede jednotlivé položky všech příslušných daní a své (svá) příslušné (příslušná) daňové (daňová) identifikační číslo (čísla). Kupující dodavateli všechny příslušné daně uhradí k datu splatnosti dané faktury. Dodavatel veškeré příslušné daně poukáže příslušnému státnímu orgánu, jak vyžadují platné zákony. Bez ohledu na kterékoliv jiné ustanovení této smlouvy může kupující ze všech částek splatných dodavateli zadržet veškeré příslušné srážkové daně a poukázat je příslušným státním orgánům, jak vyžadují platné zákony.
 7. Nebezpečné materiály. Dodavatel se zavazuje na žádost kupujícího a za účelem splnění jakýchkoliv platných zákonů, které upravují použití jakýchkoliv nebezpečných látek, poskytnout: (a) veškerou přiměřeně nezbytnou dokumentaci dokládající složení materiálu jakéhokoliv zboží a/nebo jakýkoliv postup využitý při výrobě, montáži, použití, údržbě nebo opravě jakéhokoliv zboží, a to zvlášť pro každou látku a včetně použitého množství každé z nich, nebo (b) veškerou přiměřeně nezbytnou dokumentaci dokládající, že jakékoliv zboží a/nebo jakýkoliv postup využitý při výrobě, montáži, použití, údržbě nebo opravě jakéhokoliv zboží nezahrnují žádné zvláště nebezpečné látky stanovené kupujícím a jejich využití není vyžadováno ani v rámci služeb.
 8. Dodržování zákonných předpisů a bezpečnost na pracovišti. Při plnění svých povinností podle této smlouvy včetně poskytování služeb bude dodavatel vždy dodržovat všechny platné zákony, nařízení, normy a zásady. Dodavatel bude v souladu s místní legislativou vždy registrován úřadem, do jehož kompetence spadá bezpečnost na pracovišti a pojistné krytí. Záznamy o odškodnění zaměstnanců bude udržovat v dobrém stavu, o čemž na žádost kupujícího tomuto poskytne doklad. Dodavatel zajistí všechna příslušná povolení, licence, výjimky, souhlasy a schválení nutná k výrobě a dodání zboží nebo poskytnutí služeb dodavatelem.
 9. Záruky
  1. Záruky na výrobky. Dodavatel kupujícímu zaručuje, že během záruční doby bude veškeré zboží poskytované podle této smlouvy: (i) uspokojivé kvality, (ii) vhodné, bezpečné a postačující pro zamýšlené účely, (iii) nové, není-li s kupujícím ujednáno jinak, (iv) bez jakýchkoliv vad konstrukce, materiálu a provedení, (v) v přísném souladu se specifikacemi, (vi) nezatíženo jakýmikoliv zástavními právy nebo břemeny či vlastnickými právy jakéhokoliv druhu, přičemž v okamžiku dodání kupujícímu bude dodavatel disponovat veškerými právy nezbytnými k převodu vlastnických práv k takovému zboží na kupujícího, (vii) odpovídat jakýmkoliv vzorkům poskytnutým kupujícímu a (viii) vyhovovat všem platným zákonům, nařízení, normám a zásadám.
  2. Záruky na služby. Při poskytování všech služeb bude dodavatel postupovat: (i) s takovou mírou profesionality, dovedností, pečlivosti, péče, rozvážnosti, úsudku a integrity, kterou by bylo možné racionálně očekávat od kvalifikovaného a zkušeného poskytovatele služeb poskytujícího služby za stejných či obdobných okolností jako v případě služeb podle této smlouvy; (ii) v souladu s veškerými specifikacemi a veškerými zásadami, směrnicemi, interními nařízeními a kodexy jednání kupujícího, které jsou aplikovatelné na dodavatele, a (iii) využije pouze takový personál, který disponuje dovednostmi, vzděláním, odbornými kompetencemi a kvalifikacemi nezbytnými k poskytování služeb. Kupující může vznášet námitky proti kterémukoliv z členů personálu účastnících se poskytování služeb, jestliže dle racionálního názoru kupujícího nedisponují příslušnými dovednostmi či kvalifikacemi, dopouští se pochybení, představují bezpečnostní riziko nebo nebezpečí, případně jsou nezpůsobilí či nedbalí, a po doručení příslušného oznámení dodavatel takový personál bezodkladně vyloučí z poskytování jakýchkoliv služeb a bez předchozího písemného souhlasu kupujícího již vyloučené osoby v souvislosti se službami znovu neangažuje.
  3. Záruka v souvislosti s duševním vlastnictvím. Dodavatel dále kupujícímu zaručuje, že žádné zboží ani služby (včetně jakýchkoliv dodávek) nebudou v žádném okamžiku představovat porušení ani zásah do jakýchkoliv práv k duševnímu vlastnictví kterékoliv osoby.
  4. Záruky poskytované výrobcem. V případě zboží nevyrobeného dodavatelem nebo pro něj tento kupujícímu postoupí veškeré záruky na zboží poskytované výrobcem a přijme veškerá nezbytná opatření požadovaná takovými výrobci v postavení třetích stran pro účinné postoupení takových záruk kupujícímu.
 10. Nápravná opatření v rámci záruky
  1. V případě porušení kterékoliv ze záruk v odstavcích 9.a nebo 9.b dodavatel dle volby kupujícího na své náklady vrátí kupní cenu dotčeného zboží, toto opraví či vymění, případně znovu poskytne dotčené služby, a to do 10 kalendářních dnů po doručení oznámení kupujícího, v němž dodavatele informuje o porušení záruky, a aniž by tím byla omezena jakákoliv jiná práva kupujícího nebo nápravná opatření, která má tento k dispozici (včetně práva kupujícího na odškodnění podle této smlouvy). Veškeré související náklady včetně nákladů na opětovné poskytnutí služeb, přejímku zboží a/nebo služeb, přepravu zboží od kupujícího k dodavateli a vrácení zásilky kupujícímu a náklady vzniklé přerušením dodavatelského řetězce nese dodavatel. Dojde-li k opravě nebo výměně zboží, případně opětovnému poskytnutí služeb, záruky v odstavci 9.a se budou i nadále vztahovat na opravené nebo vyměněné zboží, a to během další záruční doby, která započne k datu přijetí opraveného nebo vyměněného zboží kupujícím. Jestliže dodavatel produkt ve výše stanovené lhůtě neopraví ani nevymění, kupující může zboží opravit nebo nahradit na náklady dodavatele.
  2. Je-li kterékoliv zboží poskytnuté dodavatelem kupujícímu předmětem žaloby či nařčení pro zásah do práv třetí strany k duševnímu vlastnictví, dodavatel dle své volby, na své náklady, a aniž by tím byla omezena jakákoliv jiná práva nebo opravné prostředky kupujícího (včetně práva kupujícího na odškodnění podle této smlouvy), učiní následující: (i) Bezodkladně kupujícímu poskytne komerčně přiměřenou alternativu včetně zajištění práva pokračovat v používání předmětného zboží pro kupujícího, (ii) provede výměnu takového zboží za alternativní, které kupujícímu vyhovuje a neporušuje žádná práva, nebo (iii) upraví takové zboží (aniž by byla dotčena jeho funkčnost) tak, aby žádná práva neporušovalo.
 11. Práva k duševnímu vlastnictví . Veškerá práva k duševnímu vlastnictví v souvislosti s každou dodávkou připadnou kupujícímu, aniž by byla zatížena jakýmikoliv zástavními právy a břemeny, a to v okamžiku obdržení úhrady za každou dodávku dodavatelem. Je-li součástí kterékoliv dodávky jakékoliv duševní vlastnictví dodavatele, tento tímto kupujícímu uděluje celosvětově platnou, bezplatnou, nevýhradní a časově neomezenou licenci k využití, pořizování kopií, úpravám a distribuci takového duševního vlastnictví jako součásti dodávek. Dodavatel se zavazuje poskytnout kupujícímu veškerou asistenci oprávněně požadovanou kupujícím k domožení se práv popsaných v této smlouvě včetně zajištění všech postoupení a zřeknutí se morálních práv nezbytných či přiměřených pro převod veškerých práv, nároků a podílů souvisejících s takovými materiály na kupujícího a jeho nástupců a postupníků.
 12. Zachování důvěrnosti. Jestliže tuto možnost některá ze smluvních stran písemně nevyloučí, smluvní strany mají za to, že veškeré poskytnuté informace, jejichž povahu by racionální osoba shledala důvěrnou, představují důvěrné informace, ať již v ústní podobě, ve strojově čitelném formátu, nebo v písemné, digitální, elektronické či jiné hmatatelné podobě a bez ohledu na skutečnost, zda jsou označeny jako důvěrné, či nikoliv. Aniž by tím byla omezena výše uvedená ustanovení, „důvěrné informace“ zahrnují patenty, patentové přihlášky, vynálezy, objevy, obchodní tajemství, techniky, modely, údaje, programy, postupy, vzory, know-how, dohody s třetími stranami, seznamy a informace současných a potenciálních klientů a zákazníků, marketingové plány, finanční informace, produkty, obchodní plány, prodejní strategie, zprávy o prodeji a komunikační strategie. S výjimkou případů výslovně dovolených touto smlouvou smluvní strany neposkytnou důvěrné informace žádné třetí straně bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany. Příjemce bude zachovávat důvěrnou povahu takových důvěrných informací, a to s přiměřenou péčí v míře alespoň takové, jakou vynakládá při zachování důvěrné povahy svých vlastních majetkovými právy chráněných informací obdobného charakteru. Příjemce tímto souhlasí se skutečností, že jakékoliv důvěrné informace přijaté takovou smluvní stranou budou využívány výhradně pro účely plnění jeho povinností podle této smlouvy a že bude zachovávat důvěrnou povahu takových informací, avšak s tím, že jakékoliv takové informace mohou být příjemcem poskytnuty členům jeho představenstva, jeho vedoucím pracovníkům, zaměstnancům, podílníkům, partnerům, zástupcům či poradcům, mimo jiné včetně právních zástupců a konzultantů (společně dále jen „zástupci“), kteří takové informace potřebují znát a jsou vázáni povinností zachovat jejich důvěrnou povahu v míře ne menší, než vyžaduje tato smlouva. Každý z příjemců se zavazuje převzít odpovědnost za jakékoliv porušení kteréhokoliv z ustanovení této smlouvy ze strany kteréhokoliv z jeho zástupců. Veškeré důvěrné informace zůstanou ve výhradním vlastnictví poskytující strany. Po dokončení obchodního vztahu smluvních stran nebo na písemnou žádost poskytující strany každý z příjemců této bezodkladně vrátí veškeré předměty a materiály, které má příjemce v držení nebo nad nimiž má kontrolu a které zahrnují důvěrné informace, včetně jakýchkoliv kopií takových předmětů a materiálů, případně tyto zničí.
 13. Ochrana osobních údajů Výrazy používané v této části: (i) „zákonem“ se rozumí jakékoliv zákony, pravidla, právní předpisy nebo samoregulační normy a (ii) výrazy „správce,“ „subjekty údajů,“ „osobní údaje,“ „narušení bezpečnosti osobních údajů,“ „zpracovatel“ a „zpracovat“ budou vykládány v souladu s definicemi uvedenými v nařízení (EU) č. 2016/679 („nařízení“), případně jakoukoliv následnou nebo novou legislativou. Dodavatelem učiní následující: a) Bude dodržovat veškerou platnou legislativu na ochranu osobních údajů („zákony o ochraně osobních údajů“) a vědomě nezpůsobí porušení jakýchkoliv zákonů o ochraně osobních údajů ze strany společnosti Kupujícím. b) Osobní údaje bude zpracovávat pouze v souladu s touto smlouvou a zdokumentovanými pokyny obdrženými od společnosti Kupujícím a zajistí, aby taktéž učinili i všichni její zaměstnanci či zástupci. Je-li Dodavatelem podle zákonů Evropské unie nebo členského státu EU povinen zpracovávat osobní údaje jinak než v souladu s pokyny společnosti Kupujícím, bude společnost Kupujícím informovat dříve, než k takovému zpracování dojde. Toto neplatí, jestliže zákony vyžadující takové zpracování zakazují Dodavatelemi informovat společnost Kupujícím z důvodu závažného veřejného zájmu, a v takovém případě bude Dodavatelem společnost Kupujícím informovat tak brzy, jak mu to zákony dovolí. c) Zajistí, aby jeho personál, který má přístup k osobním údajům, byl (1) informován o důvěrné povaze osobních údajů a současně zavázán zachovat mlčenlivost o takových osobních údajích a (2) byl si vědom povinností Dodavatelem a svých povinností podle této smlouvy. d) Bez předchozího písemného svolení společnosti Kupujícím se zdrží předávání osobních údajů zpracovaných v Evropském hospodářském prostoru („EHP“) podle této smlouvy mimo oblast EHP. Toto neplatí, pokud je vývoz realizován do jurisdikce, u níž Evropská komise shledala, že poskytuje dostatečnou míru ochrany osobních údajů převedených (2) byl si vědom povinností Dodavatelem a svých povinností podle této smlouvy z EHP. e) Zdrží se zadávání dílčích zakázek na provedení některých svých činností v rámci zpracování údajů. Toto neplatí v případě, kdy (1) Dodavatelem předem získá písemný souhlas společnosti Kupujícím k takovému jednání a (2) subdodavatel podléhá písemné dohodě, která mu ukládá stejné povinnosti, jaké Dodavatelemi ukládá tato smlouva. Dodavatelem nadále ponese plnou odpovědnost vůči společnosti Kupujícím za zpracování osobních údajů podle této smlouvy kterýmkoliv subdodavatelem. f) Využije obchodně přiměřeného úsilí za účelem: (1) poskytnutí asistence společnosti Kupujícím při plnění její povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů uvedených v nařízení; (2) poskytnutí asistence společnosti Kupujícím při zajišťování souladu s nařízením včetně povinností vyšetřit narušení bezpečnosti údajů, zjednat jejich nápravu a poskytnout informace o nich regulátorům nebo subjektům údajů, a to bez zbytečného odkladu, a povinností provádět hodnocení dopadu na ochranu osobních údajů a konzultovat s regulátory zpracování údajů, které hodnocení dopadu na ochranu osobních údajů podléhá; (3) zpřístupnění veškerých informací nezbytných k prokázání souladu se zákony o ochraně osobních údajů; (4) umožnění a podpory auditů včetně inspekcí a žádostí o informace prováděných společností Kupujícím nebo jí pověřeným auditorem. Dodavatelem bude společnost Kupujícím bezodkladně informovat o jakýchkoliv pokynech společnosti Kupujícím, které podle mínění Dodavatelem porušují zákony o ochraně osobních údajů. g) Není-li zákonem stanoveno jinak, po ukončení této smlouvy dle volby společnosti Kupujícím veškeré osobní údaje odstraní nebo vrátí. Dodavatelem je povinen učinit následující: I. Zavede příslušná technická a organizačně bezpečnostní opatření k zajištění ochrany v míře odpovídající rizikům, která zpracování údajů představuje, a povaze osobních údajů, jejichž ochrana je vyžadována. V případě narušení bezpečnostní osobních údajů, které by na osobní údaje mohlo mít vliv, budete společnost Kupujícím informovat, jakmile se o něm dozví. II. Bez zbytečného odkladu bude společnost Kupujícím informovat v případě, že již nadále není schopen plnit kteroukoliv z povinností v tomto odstavci 13, ihned ukončí zpracování jakýchkoliv osobních údajů a zjedná nápravu v otázce neschopnosti plnit takové povinnosti. Dodavatelem společnosti Kupujícím nahradí přiměřené výdaje, které společnosti Kupujícím vzniknou v důsledku narušení bezpečnosti osobních údajů způsobeného Dodavatelem nebo kterýmkoliv partnerem nebo subdodavatelem Dodavatelem, mimo jiné včetně výdajů vzniklých při šetření narušení bezpečnosti osobních údajů, informování dotčených jednotlivců a poskytování okolnostmi vyžadované podpory těmto jednotlivcům, například v podobě monitoringu finanční bezpečnosti.
 14. Pojištění. Dodavatel vůči kupujícímu prohlašuje a zaručuje, že si u renomované pojišťovací společnosti sjednal pojištění pokrývající takové částky, které by si sjednal obezřetný dodavatel obdobných služeb, jako jsou služby poskytované podle této smlouvy, dle daného případu včetně pojištění právní odpovědnosti za profesní pochybení a opomenutí a komplexního pojištění obecné odpovědnosti podnikatele (včetně krytí odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, pojištění všech rizik souvisejících s vybavením smluvního dodavatele a pojištění odpovědnosti provozovatele motorového vozidla). Dodavatel dále na své náklady uzavře a bude udržovat takové pojištění a krytí, které může kupující v přiměřené míře příležitostně vyžadovat. Dodavatel kupujícímu bezodkladně předloží písemný doklad o takovém pojištění, a to kdykoliv je o to požádán. Je-li to vyžadováno, kupující bude v jakémkoliv takovém pojištění uveden jako další pojištěný. Pokud o to kupující požádá, bude takové pojištění sjednáno způsobem, který neumožňuje jeho zrušení nebo provedení zásadních změn, které by ovlivnily krytí stanovené touto smlouvou, aniž by pojišťovatel s 30denním předstihem písemně informoval kupujícího.
 15. Odškodnění. Dodavatel bude kupujícího, jeho partnery a příslušné vedoucí pracovníky, členy představenstva, zaměstnance, konzultanty a prostředníky („strany odškodňované spolu s kupujícím“) obhajovat, odškodňovat a nahradit jim veškeré škody v souvislosti s jakýmikoliv nároky, sankcemi, ztrátami, žalobami, škodami, výdaji, poplatky za právní zastoupení a veškeré další závazky vznesené vůči stranám odškodňovaným spolu s kupujícím či kterékoliv z nich nebo těmto vzniklé z nebo se jakýmkoliv způsobem týkající: (a) úmrtí, tělesného zranění nebo ztráty či škody na osobním nemovitém nebo hmotném majetku vzniklých používáním zboží nebo služeb či jakoukoliv jejich skutečnou nebo údajnou vadou, případně nedodržením záruk či specifikací zboží nebo služeb podle této smlouvy; (b) jakýchkoliv tvrzení, že zboží nebo služby zasahují do práv k duševnímu vlastnictví nebo jiných práv kterékoliv osoby nebo tyto porušují; (c) jakéhokoliv úkladného, úmyslného, neoprávněného nebo nedbalostního jednání či opomenutí ze strany dodavatele nebo kteréhokoliv z jeho partnerů nebo subdodavatelů; (d) porušení kterékoliv z dodavatelových povinností podle této smlouvy nebo (e) jakýchkoliv zástavních práv nebo břemen souvisejících s jakýmkoliv zbožím nebo službami.
 16. Omezení odpovědnosti.
  1. Žádná ze skutečností uvedených v této smlouvě nebo v kterékoliv objednávce nebude představovat vyloučení ani omezení odpovědnosti kterékoliv ze smluvních stran v případě:
   1. úmrtí nebo tělesného zranění způsobených nedbalostí dané smluvní strany;
   2. podvodného jednání či uvedení v omyl;
   3. jakékoliv právní odpovědnosti, jíž dle platných zákonů vyloučit nebo omezit nelze, nebo
   4. jakékoliv právní odpovědnosti na základě odškodnění uvedeného v odstavci 15 výše.
  2. S VÝHRADOU USTANOVENÍ ODSTAVCE 16A NENESE ŽÁDNÁ ZE SMLUVNÍCH STRAN VŮČI DRUHÉ STRANĚ ANI JAKÉKOLIV JINÉ OSOBĚ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, NÁSLEDNÉ NEBO SANKČNÍ NÁHRADY ŠKOD VČETNĚ JAKÝCHKOLIV UŠLÝCH ZISKŮ, ZTRÁTY DAT ČI DOBRÉHO JMÉNA NEBO PROMARNĚNÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, KTERÉ V JAKÉMKOLIV OHLEDU VZNIKLY Z TÉTO SMLOUVY NEBO V SOUVISLOSTI S NÍ.
 17. Nezávislí dodavatelé. Dodavatel bude své povinnosti podle této smlouvy plnit v postavení nezávislého dodavatele a dodavatel ani jeho zaměstnanci nebudou v žádném případě považováni za zaměstnance, zástupce, partnery ani zmocněnce kupujícího či účastníky podniku s ním společného. Dodavatel a jeho zaměstnanci nebudou kupujícího ani jeho partnery oprávněni zastupovat ani jakýmkoliv způsobem smluvně vázat a nebudou vystupovat jako subjekty oprávněné jednat jménem kupujícího či jeho partnerů.
 18. Další záruky. Smluvní strany podepíší takové další a jiné dokumenty, iniciují taková jednání a přijetí a provedení rozhodnutí a provedou takové další a jiné úkony a záležitosti, které mohou být nezbytné či vhodné pro účely naplnění této smlouvy a každé její části, případně jejich provedení zajistí.
 19. Salvátorská klauzule . Shledá-li příslušný soud kterékoliv z ustanovení této smlouvy z jakéhokoliv důvodu zcela či částečně nevymahatelným nebo neplatným, takto neplatné nebo nevymahatelné bude pouze takové ustanovení nebo jeho část a jeho zbývající část a všechna ostatní ustanovení i nadále zůstanou v celém rozsahu platná a účinná.
 20. Zproštění odpovědnosti. Zproštění jakékoliv odpovědnosti ani úprava kteréhokoliv z ustanovení této smlouvy nejsou vůči dané smluvní straně vymahatelné, jestliže nebyly učiněny písemně a podepsány danou smluvní stranou.
 21. Postoupení. Bez předchozího písemného souhlasu kupujícího nesmí dodavatel tuto smlouvu zcela ani částečně postoupit ani zadat v rámci dílčí zakázky. Přípustné postoupení této smlouvy nebo kterékoliv z jejích částí ani její zadání v rámci dílčí zakázky nezprošťuje dodavatele jeho povinností podle této smlouvy a dodavatel spolu s postupníkem či subdodavatelem nadále ponese společnou i samostatnou odpovědnost za jakékoliv postoupené nebo v rámci dílčí zakázky zadané povinnosti. Jednání nebo opomenutí ze strany kteréhokoliv dodavatelova subdodavatele bude považováno za jednání nebo opomenutí ze strany dodavatele. Kupující může tuto smlouvu zcela či částečně a bez souhlasu dodavatele postoupit kterémukoliv ze svých partnerů. Tato smlouva je uzavírána ku prospěchu smluvních stran a jejich příslušných nástupců a přípustných postupníků a je pro všechny tyto subjekty závazná.
 22. Kumulativní nápravná opatření. Práva a nápravná opatření každé ze smluvních stran podle této smlouvy jsou kumulativní a budou vymáhána spolu s jakýmikoliv jinými právy a nápravnými opatřeními ze zákona nebo podle práva ekvity.
 23. Práva třetí strany. Osoba, která není stranou této smlouvy, nemá právo vymáhat její plnění.
 24. Přetrvání platnosti Kterékoliv z ustanovení této smlouvy, které má na základě svého charakteru výslovně zůstat v platnosti i po ukončení nebo splnění této smlouvy, případně to z jeho charakteru vyplývá, zůstane v celém rozsahu platné a účinné i po ukončení, vypršení platnosti nebo splnění této smlouvy.
 25. Výklad. Nadpisy použité v této smlouvě a její dělení na články, odstavce, harmonogramy, přílohy, dodatky a jiné dílčí dělení nemají vliv na její výklad. Nevyplývá-li z kontextu jinak, slova uváděná v jednotném čísle zahrnují i číslo množné a naopak, slova v jednom mluvnickém rodu zahrnují i rody ostatní. Odkazy na články, odstavce, harmonogramy, přílohy, dodatky a jiné dílčí dělení uváděné v této smlouvě odkazují na části této smlouvy. V případech, kdy tato smlouva používá výraz „včetně“, je míněno „mimo jiné včetně“ a v případech, kdy používá výraz „zahrnuje“, je míněno „mimo jiné zahrnuje.“ Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že tato smlouva byla vyhotovena v anglickém a českém jazyce. V případě jakéhokoli rozporu nebo nesrovnalosti mezi českou a anglickou jazykovou verzí této smlouvy má přednost anglická verze této smlouvy.
 26. Rozhodné právo. Tato smlouva a veškeré mimosmluvní závazky jakýmkoliv způsobem vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se budou řídit, budou vykládány a nabudou účinnosti v souladu se zákony Nizozemska. Soudy v Amsterdamu jsou výhradně příslušné, pokud jde o vypořádání jakýchkoliv nároků, sporů nebo neshod, které mohou jakýmkoliv způsobem vzniknout z této smlouvy či právních vztahů touto smlouvou založených nebo v souvislosti nimi.

By clicking "continue" you'll be leaving this web site and landing on a third-party site, which is governed by different terms and privacy policies.


CANCEL CONTINUE
x
Hey! Just so you know, by continuing to use our site or by clicking "That's Fine", you're consenting to the storing of cookies on your device to enhance your experience and for analytical purposes.
More info. That's Fine